Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell de Mallorca aprova el nou reglament d’explotació del servei de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca aprova el nou reglament d’explotació del servei de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca

(10/02/2022)

La vicepresidenta Ribot: «comptarem amb 5 inspectors i inspectores més per fer controls a TIRME»

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat de forma inicial, el Reglament d’explotació del servei de gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca. L'aprovació, que s’ha aconseguit amb 17 vots favorables, 0 vots en contra i 16 abstencions, suposarà que la Direcció Insular de Residus reguli la metodologia i el sistema d’inspecció i de control del servei. També estableix les condicions que ha de complir el concessionari i defineix les relacions entre el Consell i aquest.

En aquest sentit, la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha valorat l’aprovació inicial com una molt bona notícia i ha destacat que «el reglament anterior ja es trobava envellit, era de 1993. Aquest fet suposava una manca d’actualització en la definició de les activitats. Un bon exemple són les tasques d'educació ambiental, no previstes en el text antic i que avui juguen un paper important del dia a dia de la concessionària».

Ribot també ha destacat que «calia desenvolupar i acotar les normes de l'explotació. Regular les relacions amb els usuaris del servei i nosaltres com a Administració. Ara comptarem amb 5 inspectors i inspectores més per fer controls a TIRME. Cal dir que el reglament de 1993 no era gaire detallat i deixava moltes qüestions per desenvolupar o sense definir».

El nou reglament detalla que la concessionària ha de comercialitzar els subproductes obtinguts al servei públic (compost, ferralla, etc.), segons la política de preus aprovada per la institució insular. L’aprovació definitiva suposarà l’inici d’una etapa nova en la gestió i en el servei de residus a Mallorca. I el nou reglament permetrà al Consell oferir les millors condicions de servei a la ciutadania mentre TIRME en mantingui la concessió.


Modificacions del nou reglament

•    A la proposta de Reglament s’inclou els tipus de residus que perveu el tractament de residus no perillosos generats a Mallorca, amb el codi LER corresponent, d’acord amb el nou Pla director, i s’incorpora el fet que el Consell de Mallorca pot aprovar tarifes específiques per al tractament de les diferents fraccions de residus.
•    Es detalla qui són els usuaris i com ha de ser el mecanisme previ a l’entrada dels residus a les instal·lacions.
•    S’estableix un llibre de reclamacions digital sobre el funcionament del servei o per molèsties generades per la instal·lació i s’explica com es farà la tramitació de les reclamacions.
•    Es fa referència a l’energia abocada a la xarxa elèctrica. Una qüestió present en el dia a dia de la concessió, però que no preveia el reglament anterior.
•    El concessionari haurà de comercialitzar els subproductes obtinguts al servei públic (compost, ferralla, etc.) segons la política de preus aprovada pel Consell de Mallorca.
•    Per primera vegada es defineix el procés de final de la concessió desplegant les tasques que ha de desenvolupar la concessionària en aquesta situació.
•    S’estableix que el Consell de Mallorca nomenarà nous inspectors i inspectores, en concret d’un inspector es passarà a comptar amb 6 nous. Es defineix la  metodologia de treball, és a dir s’exposa el funcionament de tots els serveis i dels principals controls d’explotació que figuren en el reglament. Hi haurà  un Llibre d’ordres, en format digital, en el quals es recolliran les indicacions de les inspeccions que s’hagin fet.
•    Es fixa un procediment, mitjançant el qual es determinarà l’acceptació o no de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) recollida selectivament i rebuda al servei, com a material apte per ser introduït al procés de compostatge o metanització.
•    Es descriuen  les visites i activitats d’educació ambiental a  les plantes i estacions, que podran fer els grups i les visites organitzades en condicions, horaris i períodes de temps que no interfereixin en la prestació del servei. El concessionari establirà un recorregut i unes activitats, respectant en tot moment les normes internes de seguretat i mediambientals que regeixen el funcionament de les instal·lacions.
•    Estableix els criteris per organitzar i desenvolupar els esdeveniments que es duguin a terme a l’edifici central (Centre d’Informació i Educació Ambiental).
•    A més, tots els registres passaran a ser en format digital.

«En definitiva, amb aquest reglament posam ordre en l'explotació del servei de residus urbans de Mallorca. Moltes de les coses ja es fan i ara se recullen en aquest nou reglament i d’altres les afegim amb l’objectiu de millorar al màxim aquest servei bàsic per a la ciutadania» ha puntualitzat la vicepresidenta Ribot.