Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

L’Arxiu General del Consell de Mallorca (AGCM) és el servei encarregat de la gestió, conservació i difusió dels documents de la institució, empreses i organismes que en depenen. També gestiona, conserva i difon els documents procedents d’entitats o de particulars que ingressin per donació, compra o qualsevol altra figura jurídica.

Història

El 1983, el Consell de Mallorca va assumir el repte d’organitzar els fons documentals i dissenyar el sistema de gestió de documents per tal de recuperar el ric patrimoni acumulat i posar al dia el que es generava aleshores, la qual cosa significava la creació i la posada en marxa de l’Arxiu. El patrimoni documental rebut de la Diputació constituïa una gran massa de papers dispersa, desorganitzada i fragmentada. Però avui, aquell cabal de documents —i els generats pel Consell des de 1979— formen els fons de l'Arxiu General, punt de referència per al coneixement de la història de les Balears, especialment d l'època contemporània, sense oblidar la documentació d’entitats que es remunten a l’època medieval i l'Antic Règim.

La cronologia dels fons comprèn des del segle XIII fins a l’actualitat, i els documents més abundants són dels segles XIX i XX. La llengua dels documents és el llatí, el català, el castellà, l’alemany, l’anglès i, ocasionalment, el francès. Els documents són en suport paper, pergamí, pel·lícula flexible i suport magnètic.

L’Arxiu General és un arxiu obert i en constant creixement.

L’Arxiu General té, entre d’altres, les següents funcions:

  • Rebre la documentació dels arxius de gestió, dels òrgans i unitats administratives de tots els departaments, organismes i empreses que en depenen.
  • Sistematitzar la gestió documental de la institució en totes les etapes del cicle documental.
  • Custodiar i vetllar la integritat del patrimoni documental.
  • Recuperar els fons documentals o les col·leccions de persones, institucions o d’entitats, públiques i privades, d’interès per a la història de Mallorca.
  • Reglamentar, organitzar i coordinar els subsistemes insulars dels arxius de la seva competència.
  • Assessorar i coordinar la xarxa d’arxius municipals de Mallorca en la recuperació del patrimoni documental, en l’organització dels arxius i en tot el referent a conservació i restauració de documents.
  • Donar a conèixer el patrimoni documental mitjançant la publicació dels instruments de descripció.
  • Fer cursos de formació arxivística.

Els fons documentals de la Diputació Provincial i del Consell de Mallorca organitzats per matèries. Es vinculen els fons relacionats amb la mateixa àrea temàtica, d'altres organismes, associacions o persones, dels quals el Consell conserva els seus fons.

Govern i administració

Actes (Ple, Comissió de Govern, Comissió Provincial, Comissions informatives i especials, Comissió Executiva, Junta de Portaveus). Decrets i resolucions. Convenis. Contractació. Assumptes jurídics. Manteniment d’instal·lacions i parc mòbil. Intervenció. Tresoreria. Recaptació de tributs. Patrimoni. Inventaris de béns. Desamortitzacions (Mendizábal, Madoz). Escuts i emblemes. Protocol. Concessió d’honors i distincions a persones i entitats. Personal. Càrrecs públics.

FONS RELACIONATS: Consell Provincial. Junta Superior de Govern. Reial Junta Superior de Govern d’Eivissa. Sindicat de Fora. Junta de Cabdals Comuns. Junta de la Universal Consignació. Juntes de la Guerra Civil i de la Postguerra.

Municipis

Creació i supressió d’ajuntaments. Alteració de termes municipals. Ordenances i reglaments municipals. Bans. Actes (des de 1993). Memòries dels ajuntaments. Personal i càrrecs municipals. Litigis entre ajuntaments. Gestió de béns municipals. Tributs. Etc.

FONS RELACIONATS: Servei d’Inspecció i Assessorament a les Corporacions Locals. Mancomunitat Sanitària de Municipis de Balears.

Edificis i infraestructures

Informes, expedients, projectes, etc., relatius a edificis propietat de la institució, edificis municipals, infraestructures de transports i comunicacions.

FONS RELACIONATS: Comissió Provincial de Serveis Tècnics de Balears. Junta de Sanitat. Junta de Camins. Fons Gabriel Alomar Esteve.

Urbanisme

Plans d’Ordenació Urbanística. Projectes d’urbanització. Projectes de delimitació del sòl urbà. Estudis de detall. Normes complementàries i subsidiàries de planejament. Disciplina urbanística. Habitabilitat. Interès social.

FONS RELACIONATS: Junta de Sanitat. Fons Gabriel Alomar Esteve.

Serveis socials i sanitat

Documentació d’institucions de caire benèfic i assistencial com ara hospitals i entitats dedicades a prestar serveis socials, des del segle XVI fins a la actualitat. Aquest fons permet investigar els orígens de menors adoptats. Balneari de Sant Joan de la Font Santa de Campos. Casa General d’Expòsits /Inclusa Provincial. Casa de la Misericòrdia. Casa de la Pietat. Llar de la Infància / Llar de la Joventut. Hospital de Santa Catalina. Hospital General. Hospital Psiquiàtric.

FONS RELACIONATS: Hospital de Sant Antoni de Viana. Juntes de Beneficència. Tribunal Tutelar de Menors. Mancomunitat Sanitària de Municipis de Balears.

Educació, cultura i esport

Beques. Creació de centres educatius. Selecció de personal docent. Plans d’estudis. Colònies escolars. Escoles -taller. Patrimoni històric i artístic. Normalització lingüística. Activitats culturals. Publicacions. Dipòsit legal. Programes de mà i cartells del Teatre Principal. Centres culturals: arxius, biblioteques. Plans esportius. Etc.

FONS RELACIONATS: Universitat Literària. Comissió Provincial de Monuments Històric Artístics de Balears. Associació Espanyola d’Amics dels Castells. Patronat per al Foment Musical i Artístic de Balears. Fons Joan Mascaró Fornés. Col·lecció de Partitures Musicals.

Foment de l'economia

Foment de l’activitat econòmica. Agricultura i ramaderia. Institut de Biologia Animal. Forest. Comerç i indústria. Transports i comunicacions. Turisme.

FONS RELACIONATS: Societat Econòmica d’Amics del País.

Seguretat ciutadana

Extinció d’incendis. Declaracions de zona catastròfica. Servei Meteorològic. Presons. Ordre públic. Policia urbana i rural. Milícies i quintes.

FONS RELACIONATS: Comissió Provincial de Regions Devastades i Reparacions. Junta de Protecció al Soldat de Cuba i Filipines.

Medi Ambient

Gestió d’ús d’espais públics. Gestió de Residus. Programes Europeus.

Eleccions

Censos electorals. Eleccions Municipals. Eleccions Generals de Diputats a Corts i Senadors. Referèndums.

FONS RELACIONATS: Junta Provincial del Cens Electoral.

Documents destacats del fons

AGCM. Fons Diputació

Colònies Escolars

AGCM. Fons Diputació

La Guàrdia Rural

Tràmits i procediments relacionats