Projecte S'Hortet III

El projecte SOIB 30 Formació i Ocupació «S'Hortet III» és un programa mixt d’ocupació i de formació gestionat pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient i finançat amb fons del SOIB mitjançant Conferència Sectorial. La subvenció del SOIB per dur a terme el projecte és de 231.600,00 €

El projecte s'adreça a deu persones desocupades de trenta anys o més i té com a objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu a la finca pública de Son Amer. Actualment participen en el projecte sis dones i quatre homes. 

El projecte «S'Hortet III» té una durada de dotze mesos. Comença el 3 de novembre del 2021 i acaba el 2 de novembre del 2022..

La formació que s’imparteix al llarg del projecte condueix al certificat de professionalitat complet AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts (nivell 1)  i a tres certificats parcials: AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura (nivell 1), AGAR0108 Aprofitaments forestals (nivell 2) i AGAO0108 Activitats en vivers, jardins i centres de jardineria (nivell 1), a més de formació complementària en alfabetització informàtica, sensibilització en igualtat d'oportunitats, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació i de foment, i promoció del treball autònom. El nombre total d’hores de formació és de 720 hores.

Amb aquesta formació i la pràctica professional a través del treball efectiu, l’alumnat assolirà les competències necessàries per desenvolupar l’ocupació agroforestal amb una experiència laboral real. Estarà capacitat per  dur a terme tasques  com el  maneig de la desbrossadora, la motoserra i el motocultor, el muntatge de sistemes de reg, el maneig de productes fitosanitaris i adobs, la plantació, la sembra i el cultiu de plantes,  etc.

Al llarg de l’execució del projecte, les persones que hi participen duen a terme una obra d’interès general i social i contribueixen en el manteniment i a la conservació dels espais forestals i agrícoles de diferents zones de la finca pública de Son Amer.


Informació relacionada