Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

null Noves dades del Portal de Transparència del Consell de Mallorca

Noves dades del Portal de Transparència del Consell de Mallorca

(03/04/2018)

Es fan públics els avenços introduïts al Portal de Transparència del Consell de Mallorca. S’hi ha afegit el Pla Anual Normatiu 2018; l’anunci d’informació prèvia del Pla Anual de Contractació 2018; les bestretes de caixa fixa i els contractes menors.

Pla Anual Normatiu 2018

El Consell de Mallorca compleix l’obligació de fer pública la planificació de les normes que té previst tramitar al llarg de cada exercici fiscal amb l’objectiu de facilitar la participació de la societat civil en l’elaboració de les lleis i els reglaments (article 132 de la Llei 39/2015). El document de cada norma inclou l’objecte amb el qual ha estat creada o modificada, el departament responsable i la data prevista d’aprovació inicial.

Seguint la línia de feina començada amb el Pla Normatiu de l’any 2017, el Consell ha publicat la previsió per al 2018, que inclou trenta-sis normes entre acords, reglaments i ordenances. S’hi inclouen les normes del mateix Consell i dels organismes autònoms.

Alguns exemples de normes incloses són la zonificació provisional de la pràctica del lloguer turístic; el reglament de processos participatius; la Pla Director Sectorial dels Residus no Perillosos o el Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Ruta de Pedra en Sec.

El document, en format PDF, es pot descarregar des de la secció de normativa destacada del Portal de Transparència del Consell de Mallorca.


Pla Anual de Contractació 2018

La nova Llei de contractes, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, obliga les administracions a publicar un pla anual de contractació amb un objectiu doble: aconseguir que les administracions públiques planifiquin adequadament la contractació i anunciar públicament les intencions perquè els possibles adjudicataris, en especial les PIME, puguin preparar-se amb temps suficient.

El Consell de Mallorca, avançant-se a aquesta obligació, ha anat més enllà del que la llei estrictament requereix (contractes subjectes a regulació harmonitzada, és a dir, sotmesos a directives europees) i ha publicat en el Portal de la Transparència una llista de contractes d’import superior a 15.000 € més IVA que té previst licitar al llarg d’aquest exercici fiscal sota la forma d’anunci d’informació prèvia. Aquest anunci, que inclou tots els departaments del Consell (i aviat inclourà els organismes autònoms), recull la informació mínima necessària perquè les empreses interessades, en especial les PIME, puguin posar-se en contacte amb el departament responsable per demanar-ne més informació i anar preparant-ho tot per concursar en la licitació.

El document, en format PDF, inclou una descripció, el tipus (serveis, subministraments, obres, etc.), el procediment administratiu previst, la via de tramitació, la durada prevista, el pressupost previst, el departament responsable i la data d’inici prevista de la licitació.


Bestretes de caixa fixa

Es publiquen les dades agregades (totals) dels diferents departaments del Consell, és a dir, les despeses fetes a través del mecanisme de bestretes de caixa fixa, començant des de l’1 de gener de 2016.

Les despeses de caixa fixa són bestretes de fons de caràcter extrapressupostari que es fan per atendre, de manera immediata, despeses corrents en béns i serveis, com les referents a dietes, locomoció, material no inventariable, conservació i altres de característiques similars. Aquests avançaments de caixa fixa no tenen la consideració de pagaments per justificar.

Des de la primera versió, el Portal de Transparència del Consell de Mallorca ja publica les dades agregades de despeses fetes amb el sistema de caixa fixa i, des del mes de gener del 2018, també publica el desglossament o detall de les despeses fetes. D’aquesta manera, la institució vol augmentar el nivell de transparència, vol anar més enllà del que la llei preveu i vol ser pionera en aquest camp en tot el territori de l’Estat.

Actualment s’inclouen les dades dels departaments del Consell i aviat s’hi afegiran les dels organismes autònoms, començant per l’IMAS.

En la secció de despeses de caixa fixa del Portal de Transparència, es poden trobar tant les dades agregades per departament i any, com el fitxer amb la llista completa de despeses fetes des de l’any 2009 fins a final del 2017.


Contractes menors

A partir del primer de gener, la Llei de transparència exigeix que es publiquin els contractes menors des de l’1 de gener de 2016, així com els negociats i els oberts.

Des de l’1 de juliol de 2017, tots els contractes menors del Consell de Mallorca es publiquen al Perfil de contractant, on ja s'havien publicat els negociats i els oberts. Paral·lelament, l’Oficina de Transparència i bon govern d’aquesta institució ha recollit tots els contractes menors dels diferents departaments del Consell i dels organismes autònoms, des de l’any 2009, i els ha publicat, com a material de la secció d’històric del Portal de Transparència.

És una feina que ha suposat cercar i extreure manualment tots els expedients de contractació menor, és a dir, amb import màxim de 18.000 € més IVA i no pluriennals, des de l’any 2009 fins al 30 de juny del 2017. El resultat d’aquesta feina, que encara no ha acabat, quedarà publicat amb caràcter definitiu en la secció d’històric de contractes del Portal de Transparència del Consell de Mallorca i es pot descarregar en format de dades sense tractar perquè es puguin revisar i reutilitzar.