Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Oficina de Responsabilitat Social

L’Oficina de Responsabilitat Social  es dedica a planificar i a coordinar actuacions transversals encaminades a aconseguir els objectius marcats per l’estratègia Europa 2020.

L’objectiu és esmenar els defectes del model de creixement actual i crear les condicions per a un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.  En concret, incideix en els àmbits següents:

-    Ocupació de qualitat
-    I+D
-    Canvi climàtic i energia
-    Educació
-    Pobresa i exclusió social

La finalitat és incorporar de manera sistemàtica en el Consell de Mallorca i en els seus ens dependents criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers, creant una mínima tècnica especialitzada que, amb caràcter transversal i permanent, incideixi en la planificació, execució i avaluació de les polítiques de responsabilitat social de la Institució, a partir dels processos econòmics vinculats a la contractació.

Les actuacions per tal d’aconseguir-ho són:

1. Implantació de la contractació socialment responsable.

Fer servir els contractes com a instruments eficaços de promoció d’ocupació de qualitat, treball digne, inclusió social, accessibilitat, comerç ètic i igualtat de dones i homes.

2. Impuls a la responsabilitat social corporativa i a l’economia social i solidària.

Canalitzar i divulgar la RSC d’empreses i/o persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental.

Identificar projectes i respostes davant els reptes socials d’empreses i/o persones capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

Aprofitar el potencial de les empreses d’economia social i solidària per aconseguir els objectius principals de l’Estratègia Europa 2020.

3. Creació d’una unitat estadística.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca fruit de la seva activitat en el marc de les seves competències.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca.

Facilitar un accés fàcil i transparent a la informació estadística sobre els serveis i l’activitat del Consell que garanteixi que la informació que arriba a la ciutadania s’ajusta a criteris d’objectivitat i de solvència i els faciliti l’anàlisi de la realitat o la presa de decisions.

La Guia de contractació socialment responsable recull les propostes de diferents entitats i sindicats

La Guia de contractació socialment responsable recull les propostes de diferents entitats i sindicats

(14/03/2019)

L’objectiu dels canvis que s’han fet és obtenir una guia més completa i pràctica per dur a terme una contractació socialment responsable i fer-la més útil en el funcionament.

El Consell de Mallorca, mitjançant l’Oficina de Responsabilitat Social, ha fet una sèrie de modificacions a la Guia de contractació socialment responsable, per millorar-la i fer-la més útil. Aquestes millores sorgeixen dels suggeriments i de les propostes fetes pel grup de treball, integrat per agrupacions empresarials, sindicats, la universitat i altres entitats. Els canvis han estat aprovats per unanimitat al Ple de la institució insular, celebrat aquest dijous 14 de març.

La Guia de contractació socialment responsable va ser creada el 26 de juliol de 2018. Durant aquests sis mesos de vigència, l’Oficina de Responsabilitat Social ha reunit un grup de treball integrat per representants dels grups d’interès, per fer-ne un seguiment i control obert a proposar millores i canvis en el text. L’objectiu és que aquesta guia sigui un document viu i en revisió constant. 

La Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Eticentre, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), la UGT i l’STEI-Intersindical varen presentar diferents propostes i suggeriments de millora de la guia, que s’han tengut en compte per dur-ne a terme al revisió. Les modificacions es centren en la introducció de clàusules noves en les fases del procediment de contracció i de propostes pràctiques de clàusules i criteris concrets. L’objectiu és obtenir una guia més completa i pràctica, per a contractació socialment responsable.

Objectiu de la guia

La Guia de contractació socialment responsable es va crear perquè el model empresarial tradicional, caracteritzat per cercar el benefici econòmic que oblida les conseqüències de l’activitat per a la població en la qual s’integra, estava deixant de ser sostenible i quedava palesa la necessitat que l’activitat econòmica deixàs una empremta positiva, tant en l’àmbit social com ambiental.

Aquest text té com a finalitat fomentar una contractació pública configurada com a instrument per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, que garanteixi, al mateix temps, la utilització amb major racionalitat econòmica dels fons públics. La conseqüència del canvi és el desplaçament del preu com a factor principal rellevant, a l’hora d’adjudicar un contracte per aconseguir una visió més global, que integri més factors determinants en la contractació.

 

Clica aquí per consultar la Guia de contractació socialment responsable.

 

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats