Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Oficina de Responsabilitat Social

L’Oficina de Responsabilitat Social  es dedica a planificar i a coordinar actuacions transversals encaminades a aconseguir els objectius marcats per l’estratègia Europa 2020.

L’objectiu és esmenar els defectes del model de creixement actual i crear les condicions per a un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.  En concret, incideix en els àmbits següents:

-    Ocupació de qualitat
-    I+D
-    Canvi climàtic i energia
-    Educació
-    Pobresa i exclusió social

La finalitat és incorporar de manera sistemàtica en el Consell de Mallorca i en els seus ens dependents criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers, creant una mínima tècnica especialitzada que, amb caràcter transversal i permanent, incideixi en la planificació, execució i avaluació de les polítiques de responsabilitat social de la Institució, a partir dels processos econòmics vinculats a la contractació.

Les actuacions per tal d’aconseguir-ho són:

1. Implantació de la contractació socialment responsable.

Fer servir els contractes com a instruments eficaços de promoció d’ocupació de qualitat, treball digne, inclusió social, accessibilitat, comerç ètic i igualtat de dones i homes.

2. Impuls a la responsabilitat social corporativa i a l’economia social i solidària.

Canalitzar i divulgar la RSC d’empreses i/o persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental.

Identificar projectes i respostes davant els reptes socials d’empreses i/o persones capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

Aprofitar el potencial de les empreses d’economia social i solidària per aconseguir els objectius principals de l’Estratègia Europa 2020.

3. Creació d’una unitat estadística.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca fruit de la seva activitat en el marc de les seves competències.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca.

Facilitar un accés fàcil i transparent a la informació estadística sobre els serveis i l’activitat del Consell que garanteixi que la informació que arriba a la ciutadania s’ajusta a criteris d’objectivitat i de solvència i els faciliti l’anàlisi de la realitat o la presa de decisions.

El Consell convoca les subvencions de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social corporativa

El Consell convoca les subvencions de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social corporativa

(31/05/2019)

Aquests ajuts estan dirigits a entitats sense ànim de lucre i a les corporacions de dret públic, i tenen una dotació econòmica de 226.000 €.

El Consell de Mallorca convoca les subvenciones de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social corporativa pels anys 2019 i 2020.

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a les actuacions en aquest àmbit que duguin a terme les entitats sense afany de lucre i les corporacions de dret públic entre els seus associats, membres o públic en general.

A la convocatòria, s’hi poden presentar entitats sense ànim de lucre, associacions, fundacions, federacions i confederacions empresarials, sindicats, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic.

La dotació pressupostària és de 226.000 €, repartits en dos anys: 102.000 € per al 2019 i 124.000 € per al 2020. El termini per presentar les sol·licituds finalitza l’1 de juliol d’enguany. 

L’àmbit territorial de la convocatòria és Mallorca, per tant, se subvencionaran únicament activitats desenvolupades a l’illa. Les activitats subvencionables s’han d’haver dut a terme entre l’1 de juny de 2019 i el 30 de maig de 2020.

Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=39244

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats