Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Hisenda i Funció Pública

El Departament d’Hisenda i Funció Pública elabora i gestiona els pressuposts de la institució; fiscalitza i controla les despeses; s’assegura que els recursos es destinen a les necessitats de la població mallorquina, que s’incorporen criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers del Consell de Mallorca i dels ens dependents.

Gestiona els recursos humans de la corporació i té dos objectius generals: garantir l’accés a la funció pública mitjançant processos selectius que es regeixen pels principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i capacitat, i potenciar la formació contínua del personal per oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

Presta els serveis de prevenció, d’extinció d’incendis i de salvament als municipis de Mallorca a través del Servei de Bombers de Mallorca.

S’encarrega de mantenir les instal·lacions i els edificis, a més de vetlar per incorporar contínuament mesures d’estalvi energètic amb la reducció consegüent de les despeses econòmiques i de les emissions de CO2.

Composició

Conseller

    Rafael Ángel Bosch Sans

Secretaria Tècnica d'Hisenda i Funció Pública

    Antoni Ferragut Mayrata

Direcció Insular d’Emergències

    Joan Fornàs Garcia

Direcció Insular de Función Pública

    María del Carmen Moreno Pons

Direcció Insular d’Hisenda i Pressuposts

    Maria Antònia Sansó Jaume

Temes relacionats