Atrás El Consell pressuposta 486 milions per al 2019, un 5,8 % més que en l’exercici anterior

Cosme Bonet, Cristina Ballester i Mamen Iglesias.

El Consell pressuposta 486 milions per al 2019, un 5,8 % més que en l’exercici anterior

El pressupost consolidat del Consell de Mallorca, que inclou els seus òrgans autònoms i dependents, se situa en 486.422.302,22 euros. Aquesta xifra suposa un increment respecte a l’exercici del 2018 del 5,8 % i, en termes absoluts, de 26,7 milions d’euros. Es tracta, per tant, dels pressuposts més alts de la seva història i consoliden el compromís de vocació de servei a les persones i al municipalisme i que s’han basat en la contenció.

Tot això es deu al traspàs de competències que ha assumit la institució insular, juntament amb l’aportació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears derivada de la Llei 3/2014 del sistema de finançament definitiu dels consells insulars. Pel que fa al pressupost del Consell de Mallorca en termes no consolidats, se situa en 474.185.148,72 euros. Aquesta xifra suposa un increment del 5,9 % respecte a l’exercici anterior.

En termes més amplis, el Consell ha vist incrementat el pressupost en un 30 % en els darrers quatre anys i ha passat dels 328,8 milions (2015) als 474 milions (2019).

Servei a les persones
La inversió en els serveis vinculats directament al benestar de les persones ha estat una prioritat constant durant tota la legislatura. Precisament, el Departament de Benestar i Drets Socials, que té un pes de més del 40 % dins del Consell, és el que més ha anat creixent: des de 126,8 milions el 2015 fins a 191,7 de l’exercici pròxim. Amb tot, en aquest àmbit se supera l’aportació del 2018 en 2,26 milions, gràcies a l’aportació del Govern per gestionar les competències de serveis socials i pels 600.000 euros que aporta el Consell directament a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), tot això, tenint en compte que són uns pressuposts elaborats en un escenari de contenció.

Municipalisme
L’esforç municipalista es reflecteix en què aquest és el segon pressupost més alt per a les entitats locals de tota la legislatura. El 2018 aquestes aportacions arribaren a un rècord absolut de 33,4 milions d’euros. El 2019 seran de 26,8 milions i això malgrat la declaració de «no disposició» d’una part del pressupost de Cooperació Local, en aplicació del Pla Econòmic Financer (PEF), i la continuïtat en la contenció del creixement.

El tercer Departament en pes pressupostari i, per tant, en importància (després de Benestar i Drets Socials i Territori i Infraestructures) és Desenvolupament Local, tot i la contenció obligada del creixement, el 2019 gestionarà 43,76 milions.

Tenint en compte el punt de partida de 14 milions del 2015 és, sens dubte, una xifra històrica que consolida l’aportació d’aquest equip de govern insular a favor dels ajuntaments.

Contenció
No obstant això, els comptes insulars són de contenció de la despesa. Això s’explica en les normes vigents en matèria d’estabilitat pressupostària i financera, que la institució es va veure obligada a aprovar per l’incompliment de la regla de despesa i els límits prevists en el Pla Econòmic i Financer aprovat pel Ple de la institució. Malgrat això, el Consell té el nivell d’endeutament més baix de la història, i finalitzarà el 2019 amb una ràtio de deute bancari de 1,41 %.

En aquest sentit, cal assenyalar que la institució continua amb la tendència a la baixa de les despeses financeres i se situa en els 16,1 milions el 31 de desembre del 2018, i amb una previsió de 6,9 milions per al 2019. Això suposa que el deute públic segueix disminuint, deixant l’endeutament bancari de la institució en mínims.

Inversions al Llevant
Les inundacions al Llevant de Mallorca del passat 9 d’octubre suposen un increment imprevist de 21,8 milions d’euros al Departament de Territori i Infraestructures per 2019 per actuar en més d’una vintena de carreteres. Aquesta quantitat es declararà com a no disponible per l’import que s’executi dins l’exercici 2018. Això vol dir que el Consell ha habilitat 21,8 milions d’euros per poder pagar dins el 2018, però també ha previst 21,8 milions dins el 2019, per si no fos suficient.

Noves competències
La institució insular ha impulsat les polítiques de benestar social i també l’assumpció de noves competències, com per exemple en l’àmbit turístic. Des del passat 1 d’abril, disposa ja de la promoció turística.

També cal destacar l’increment significatiu que experimenta el Departament de Medi Ambient, gràcies a la dotació de recursos que rebrà pel Consorci Museu Marítim.

El conseller d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca, Cosme Bonet, ha assegurat durant la roda de premsa, celebrada aquest dilluns a la seu de la institució, que «ser socialment responsables també vol dir que les finances de la institució són sostenibles i, per tant, les seves polítiques no perillen en els objectius principals: socials, inversors i municipalistes».

El conseller Bonet ha estat acompanyat durant la presentació dels comptes públics per la directora insular d’Economia, Hisenda i Projectes, Cristina Ballester i la secretària tècnica del Departament d’Economia, Mamen Iglesias.