Atrás Comissió Insular d'Ordenació dels Territori i Urbanisme

26-10-2018 / 10:30 h

Lloc: Sala de Juntes de l'edifici Llar de la Infància
Carrer del General Riera, 113
Palma

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Catàleg d'elements i espais protegits d'ALARÓ.

3. Informes que s'emeten en el procediment de declaració d'utilitat pública -previst en l'article 3 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre- i en el procediment d'impacte ambiental -previst en l'article 37.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental- a petició de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic  i de la Comissió de Medi Ambient de les illes Balears, amb relació a varis projectes. 

4. Dació de compte, d'acord amb el que es preveu en l'article 44.2 del reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca dels informes emesos conforme amb el que s'estableix en l'article 55.3 de la llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, en relació a diversos assumptes. 

5. Obres en sòl rústic.

6. Informes sobre recursos d'alçada. 

7. Resolucions judicials. 

8. Precs i preguntes.