Projecte de desdoblament de la carretera Ma-19 de Llucmajor a Campos

Les obres de desdoblament de la carretera Ma-19 des de Llucmajor a Campos són una reivindicació històrica de la ciutadania de la comarca de Migjorn, a la qual el Consell de Mallorca dona compliment a través de l’execució d’aquest projecte des del 3 d’octubre de 2018.

És un tram amb un índex de sinistralitat alt pel qual diàriament passen gairebé vint-i-quatre mil vehicles, fet que fa imprescindible dotar aquesta carretera d’unes mesures de seguretat per pal·liar l’alta xifra de víctimes i d’accidents. El gran nombre d’entrades a camins i finques des de la carretera i el tipus de la via en són les causes principals.

Aquest projecte forma part dels acords de governabilitat que varen subscriure els tres partits que formen part del govern del Consell de Mallorca, en què es va establir «redimensionar el projecte de desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, per minimitzar-ne l’impacte i el consum de territori» i tirar així endavant aquest desdoblament. Amb tot, es va aprovar per unanimitat en la Comissió Informativa de la institució, amb els vots favorables de PSIB-PSOE, Més, Podem, Partit Popular, El Pi i Ciutadans.

Evolució de la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD) a la carretera Ma-19

L’evolució de la intensitat mitjana diària de vehicles és un altre indicador que ha fet d’aquest desdoblament una obra prioritària. Segons
dades de la institució insular, de l’any 2000 al 2018 s’ha produït un increment de la intensitat mitjana de vehicles en aquesta via d’un 52,60 %.

Acceptació social

El Consell de Mallorca va encarregar una enquesta per conèixer l’acceptació i l’estat d’opinió de la ciutadania sobre el projecte. Entre el 20 i el 27 de març de 2017 es varen fer mil entrevistes telefòniques, el 60 % de les quals a persones residents a la comarca del Migjorn i el 40 % restant a persones residents a la resta de l’illa.

El resultat de l’enquesta va indicar que el 47,1 % és persona usuària habitual de la carretera Llucmajor-Campos i que el 77 % de les persones enquestades  l’utilitza durant tot l’any, i no només a l’estiu. El 45,7 % varen manifestar que se senten segurs quan circulen per aquesta carretera, davant el 40,1 %, que se sent insegur. Així mateix, el 34,7 % valora la carretera com bastant insegura, seguit del 30,8 % que la considera bastant segura i el 14,3 %, molt insegura. Només l’1,1 % de les persones enquestades la considera molt segura.

A la pregunta de si és necessari millorar la carretera, el 71,8 % de les persones enquestades ha respost afirmativament, davant el 13,8 % que creu que no i el 14,4 % que no ho sap o no contesta. Pel que fa al projecte de millora del Consell de Mallorca, el 73 % hi dona suport i només el 7,1 % el rebutja.

A l’hora de plantejar la reforma de la carretera, el 87,8 % de les persones que va participar en l’enquesta s’ha decantat per la millora de la seguretat, seguit del 25,8 % que considera que és més important el menor consum possible de territori o del 23,9 % que creu que la carretera s’ha d’integrar en el paisatge.

Pel que fa a la pregunta concreta sobre la importància que ha de tenir la protecció del territori quan es tracta de millorar una carretera, el 42 % considera que té una importància màxima, mentre que només el 7,8 % creu que en té poca.

El projecte

El projecte de desdoblament, atén la premissa de minimitzar l’impacte i el consum de territori, en relació amb els projectes anteriors, de 2013 i 2016, i deixa d’afectar 250.256 m² de territori. D’aquests, 25.256 m² s’han aconseguit reduir amb l’últim ajust del projecte el passat mes de desembre de 2018. Això representa 75.000 m²  menys d’asfalt.

El projecte, aprovat el juny de 2017, sí preveu una actuació que comença al final de la variant de Llucmajor i arriba a l’entrada de Campos, a més de suprimir una rotonda elevada i substituir-la per un pas inferior. I, si amb el primer traçat es preveien 350.729 m² d’expropiacions, finalment seran 308.402 m².  

Als 8,8 quilòmetres del desdoblament, cal sumar-hi que en relació amb les versions anteriors, el projecte intervé a la travessia de Campos i permetrà millorar l’entrada al municipi, al llarg d’1,2 km. L’accés al municipi estarà format per dos carrils per sentit separats per una mitjana de tres metres. A més, hi haurà un passeig per a vianants a cada banda i un carril bici amb ametlers, garrovers i lledoners. En total, 185 arbres i 1.500 arbustos.

Pel que fa al cost del projecte, el preu d’adjudicació és de 27,4 milions (IVA inclòs), una reducció del 26,7 % en relació amb la licitació (37,5 milions). El termini d’execució estimat és de vint-i-dos mesos. A aquesta xifra, s’hi han de sumar les expropiacions i indemnitzacions per valor de 4,41 milions, la gestió dels residus, que representa 803.119 euros més, i l’1,5 % de conservació del patrimoni històric que ascendeix a 390.746 euros.

La carretera

La carretera tindrà una calçada de dos carrils per sentit. Es construirà a partir del traçat actual i tindrà deu metres de vorals. L’ample de la calçada serà de set metres (3,5 m per carril). Pel que fa a la mitjana, serà de dos metres, enfront dels deu previstos inicialment. I, com a carretera desdoblada, el límit de la via serà de 100 km/h. Totes aquestes característiques fan d’aquest projecte un desdoblament com el de la carretera de Manacor (Ma-15), si bé s’ha expropiat un 25 % menys de terreny.      

El paviment es farà amb asfalt fonoreductor a la darrera capa. Aquest material permet que els vehicles s’adhereixin millor, expulsa l’aigua de la calçada i disminueix substancialment el renou. A més, s’instal·laran 6.500 m² de pantalles acústiques a punts concrets que redueixen el nivell de renou per evitar molèsties als veïnats pròxims.  

Els vials de servei passen a ser camins de servei, això significa que no han complir la normativa de carreteres i poden ser més petits, per la qual cosa, s’adaptaran al terreny sense que s’hagi d’excavar o acumular terra. L’amplada dels camins serà de 5,50 m,  en comptes dels 10 i 7 metres que preveia el projecte de 2013.

Hi haurà dos passos inferiors, per la qual cosa se suprimiran els passos superiors anteriorment projectats (Son Gabriela i Son Sala). D’aquesta manera, es redueix l’impacte ambiental, visual i acústic. El primer pas inferior, situat al quilòmetre 31, serà per a vehicles i vianants i tindrà entrada i sortida en ambdós sentits. En canvi, el segon pas inferior, situat al quilòmetre 32,4, només serà per a vianants i ciclistes.

Conservació del patrimoni etnològic

Entre les al·legacions presentades, es va mostrar la preocupació per la conservació d’elements patrimonials. Per això, s’ha decidit construir un punt d’interpretació patrimonial a prop de l’enllaç 2. Traslladar la barraca de So n’Isern, que abans quedava destruïda, restaurar el safareig que hi ha a la parcel·la i conservar una cova existent. La intervenció es completarà amb la plantació d’ametlers i garrovers, que eren els arbres que hi havia a la zona. A més, també es conservarà la bassa de Son Sala i l’antiga via de tren no es veurà afectada.

Integració ambiental i paisatgística

La integració paisatgística es farà amb vegetació de la zona amb l’objectiu de recuperar el patrimoni agrari. S'hi sembraran ametlers i garrovers a les zones on es pugui fer per qüestió de seguretat. Aquesta integració ambiental preveu plantar aproximadament 1.119 arbres, nous o trasplantats, de les espècies  següents: figuera de moro, garrover, ullastre, pi i ametler. També es plantaran 7.600 arbustos que corresponen a les espècies de mata i de taperera. En definitiva, l’extensió de terra vegetal serà de 68.000 m².

Documents relacionats

Enllaços relacionats