Mescles asfàltiques sostenibles

Aquesta instrucció es troba en suspensió temporal, a l'espera poder publicar una nova versió durant el mes de novembre de 2021.

El lema del Simposi Nacional de Ferms 2018 va ser «En ruta cap a l'economia circular». El repte proposat és el de transformar, en l'execució de les infraestructures viàries, la forma de consum lineal (extreure, fabricar, utilitzar i eliminar) a una forma de consum circular (extreure, fabricar, consumir, compartir, reparar, valorar, reutilitzar).

És compromís del Consell de Mallorca, tant per a la promoció de noves infraestructures viàries com pel manteniment de les existents, que aquestes tasques s'enfoquin sobre la base de l'economia circular.

Per a això ha impulsat la creació d'equips de treball amb l’objectiu de redactar normatives que eliminin les barreres tècniques que existeixen actualment que limiten la sostenibilitat.

Objectius

Els objectius d'aquesta normativa són:

 • Aconseguir carreteres i carrers més durables. Les mescles bituminoses que s'han triat són, actualment, les acceptades com de major durabilitat.
 • Reduir la contaminació. S'han dissenyat mescles bituminoses que incorporin residus i que es fabricaran a manco temperatura.
 • Preservar els recursos naturals. L’ús de residus reservarà els àrids de pedrera.
 • Noves vies de finançament. La normativa és eminentment sostenible, amb un alt grau d'innovació.
 • Obrir noves vies de finançament, com són la compra pública verda i la compra pública innovadora.

 

Normativa

S’ha elaborat una normativa tècnica que serà utilitzada pels tècnics de les obres promogudes pel Consell de Mallorca, des de la fase de disseny fins a l'execució i posterior conservació, que:

 • Permeti assegurar que la qualitat obtinguda és la prevista en el projecte.
 • Aporti un major índex de contribució a la sostenibilitat.

 

Per a la redacció de la normativa, l'equip de treball s'ha fonamentat en l’experiència prèvia:

 • Amb mescles bituminoses que incorporen residus.
 • Amb mescles bituminoses semicalentes.
 • Amb paviments executats a Mallorca amb aquests tipus de mescles bituminoses.

 

Perquè una mescla bituminosa adquireixi la categoria de sostenible:

 • Ha d'incorporar en la seva fabricació residus generats per diferents sectors, com són els Pneumàtics al Final de la seva Vida Útil (NFVU) o el Residu generat en el Fresat de les Mescles Bituminoses (RA), la qual cosa comportarà a la disminució d'abocadors i preservació de recursos naturals a l'illa.
 • S’ha de fabricar a la menor temperatura possible.

 

Ja que la llei marc 22/2011, de residus, obliga al seu reciclatge i el PEMAR sol·licita les mescles bituminoses com a objectiu de reciclatge del cautxú, la legislació tècnica de carreteres (PG-3 i PG-4) fomenta l'ús de la pols de cautxú en aquestes mescles.

Segons el que es disposa en l'apartat 10.4 del Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022, aprovat per acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, es fomentarà l'ús de pols de cautxú procedent de pneumàtics al final de la seva vida útil en la fabricació de mescles bituminoses per a paviments de carreteres, promovent l'establiment de percentatges mínims d'ús.

A conseqüència d'això, cada vegada en major proporció les Administracions Públiques estan obligant a l'ús de cautxú en les seves mescles bituminoses.


Informació relacionada

 • Informe jurídic sobre l’aprovació de la instrucció

  Descàrrega
 • Informe tècnic justificatiu per a l'aprovació de PPTP mescles asfàltiques sostenibles

  Descàrrega
 • Plec de prescripcions tècniques particulars mescles asfàltiques sostenibles v1.1, de novembre de 2020

  Descàrrega
 • Resolució d'aprovació de la instrucció

  Descàrrega