Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Espècies que es poden caçar

Les espècies caçables formen part de l'activitat cinegètica. Les modalitats de caça permesas i el calendari anual es regulen a l'Ordre de Vedes, que es publica cada temporada de caça.

Existeixen 23 aus i 3 mamífers caçables. Per una banda, el conill i la llebre com a espècies de caça menor i la cabra com a peça de caça major; i per l'altra, tota una sèrie d'espècies de ploma: la perdiu, la guàtlera i el faisà; diverses aus aquàtiques, els ànecs (9 espècies diferents), la fotja i el cegall; 4 espècies de tords, l'estornell, la cega, el tudó, les tórteres (turca i comú) i el colom.

Les tres espècies cinegèticament més importants a les Illes Balears són la perdiu, el conill i el tord. També són quantitativament molt importants el tudó i la cega.

Per tant, les espècies caçables són les següents:

  • Conill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus granatensis), perdiu (Alectoris rufa), guàtlera (Coturnix coturnix), faisà (Phaisanus colchicus), tudó (Columba palumbus), colom salvatge (Columba livia), tórtora comú (Streptopelia turtur), tórtora turca (Streptopelia decaocto), cega (Scolopax rusticola), estornell comú (Sturnus vulgaris), tord (Turdus philomelos), tord cellard (Turdus iliacus), grívia (Turdus viscivorus), tord burell (Turdus pilaris); i les següents aus aquàtiques: coll-verd (Anas platyrhynchos), xiulador europeu (Anas penelope), coer (Anas acuta), sel·la rossa (Anas crecca), sel·la blanca (Anas querquedula), cullerot (Anas clypeata), griseta (Anas strepera), moretó capvermell (Aythya ferina), moretó de plomall (Aythya fuligula), cegall (Gallinago gallinago) i fotja (Fulica atra).
  • La tórtora salvatge (Streptopelia turtur) té una quota “0” de captures en la temporada 2021-2022 en aplicació del AHMM (Adaptative Harvest Management Mecanism), de manera que no és un recurs cinegètic aprofitable durant la present temporada. 
  • La llebre (Lepus granatensis) sols es pot caçar amb cans llebres i falconeria.
  • També poden ser abatuts en dies hàbils amb arma de foc, la gavina vulgar (Larus michahellis ), el moix assilvestrat (Felix catus) i el coatí (Nasua nasua).

Espècies de caça menor

Espècies de caça major

Prohibicions

Infraccions molt greus

Infraccions greus

Infraccions lleus