2020_Telepresencial: El control financer en les entitats locals (INAP)

Objectiu general:

1. Ser capaç de realitzar el pla anual de control financer.
2. Aprendre la tramitació d'un expedient complet de control financer.
3. Facilitar el coneixement per a la confecció de l'informe resum.
4. Adquirir els coneixements per a tramitar la contractació d'auditories públiques per firmes privades.

Equip Docent:

- Francisco Javier de Miguel Astorga. Interventor de Ayuntamiento de Almassora (Castellón). 
- Luis Miguel Jiménez Fernández. Auditor Nacional Director de Equipos. Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría. (IGAE)  
- Roberto Sánchez Genicio Interventor Auditor Regional (IGAE). Delegación Economía y Hacienda en Illes Balears  
- Carlos Quero Esteve. Auditor Nacional de la Oficina Nacional de Auditoría, División II (IGAE) 
- María Isabel de la Mota Daniel. Auditora nacional jefe de equipo de la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE)
- Sofía Viñayo Fernández.  Auditora Nacional directora de equipos de la Oficina Nacional de Auditoría, (IGAE). 
- Ignacio Pérez López. Viceinterventor de control financiero y auditorias de la Generalitat Valenciana. 
- Ernest Ruiz García. Interventor de Administración local. Viceinterventor de la Diputación de Girona. 

Bloc de continguts:

1. El control financer en el RD 424/17. Formes d'exercici. El Pla anual de control financer. L'informe resum. Normativa estatal aplicable al control financer en l'àmbit local. Doctrina administrativa. 
2. El procediment de control permanent en l'àmbit de la IGAE. 
3. Pla anual de control financer en l'àmbit local. Expedient d'actuacions de control financer en l'àmbit local. Planificació. Informe provisional i definitiu. 
4. Iniciació d'una auditoria, planificació, avaluació del control intern, execució de la feina i emissió d'informes. Les noves NIA-ES-SP.
5. Col·laboració amb auditors privats: contractació. Verificació de la independència. Valoració, revisió i supervisió de les proves més rellevants d'auditoria i informes. 
6. La col·laboració privada en actuacions d'auditoria pública: seguiment i execució. Especial referència a l'auditoria de compliment. Delimitació de responsabilitats. Responsabilitats i la seva exigència en el control financer. 
7. Qüestions clau per a la implementació de el model de control intern local. El control permanent. La guia 02 de la Diputació de Girona. La planificació del control financer. La contractació externa d'auditories en l'àmbit local. El Servei d'assistència de la Diputació de Girona.