2021_Curs en línia: Gestió de l’estrès en l’àmbit laboral

Objectiu general:

1. Analitzar la normativa de seguretat i salut en el treball i la seva aplicació pràctica, especialment en la gestió preventiva dels "riscos psicosocials" en general i de l'estrès laboral en particular


2. Capacitar a l'alumnat per identificar els factors de l'estrès, ansietat i burnout i involucrar-lo en la prevenció i control dels mateixos.​​​​​

Bloc de continguts:

Bloc 1:
1. La prevenció de riscos laborals en l’àmbit laboral. El marc normatiu
2. Descripció de factors psicosocials
3. Concepte i necessitat d’una avaluació de riscos psicosocials.

Bloc 2:
1. Incidència de l'estrès.
2. Conceptes d'estrès i distrès.
3. Fonts d'estrès.
4. L'hormona de l'estrès.
5. Símptomes de l'estrès.
6. Conseqüències de l'estrès.
7. Concepte de burnout. Diferència amb el estrès.
8. Factors implicats en el burnout.
9. Fases del burnout.

Equip docent:

Carmen Molina Beltrán (funcionaria de carrera del cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social del Ministeri de Treball i Economia Social destinada a la secció territorial de les Illes Balears) i Jerónima María Torrens Espinosa (Llicenciada en Psicologia. Professora al Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears)​​​​​​