Taller semipresencial: La gestió en matèria d’activitats

Durada

30 hores

Modalitat

Es treballarà en modalitat telepresencial (2 h) i presencial (8 h) amb suport en línia a través de la plataforma Moodle (20 h)

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

1. Analitzar la situació de les activitats i la seva intervenció administrativa    
2. Conèixer els conceptes bàsics de la normativa en matèria d’activitats    
3. Aplicar el règim jurídic vigent per tal de poder tramitar correctament les activitats
4. Instruir de manera efectiva el procediment sancionador    
5. Les activitats al meu Ajuntament

Bloc de continguts

Mòdul 1 “Les activitats”: 1.1. Evolució. 1.2. Normativa actual. 1.3 Al meu Ajuntament

Mòdul 2 “Tramitació”: 2.1. Activitats permanents. 2.2. Activitats no permanents i itinerants. 2.3. Infraccions i sancions

Equip docent

Alberto del Alamo Cuadrado (Cap de departament d’Activitats i Seguretat d’Establiments. Ajuntament de Palma)

Destinataris i requisits

Personal de capçalies negociat o superior adscrit a l’àrea o al departament/servei d’activitats i altre personal amb funcions o tasques relacionades amb els continguts a impartir en aquesta acció formativa

Criteris d'avaluació

En la part en línia (plataforma Moodle): 
- Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics, participació obligatòria en fòrums i altres espais de debat i reflexió asincrònics, etc.

En la part presencial i telepresencial (videoconferències): 
- Assistència com a mínim al 90% de les hores telepresencials i presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- S’implica en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula.
- És obligatori que l’alumne/a participi en la sessió per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai sense interferències habilitat per a la formació.

Altres dades

Data part en línia (Moodle): De dia 21 de setembre a dia 19 d’octubre
Data i horari videoconferència ZOOM: 21 de setembre de les 17:00 a les 19:00 hores
Dates i horaris presencials: Dia 5 i 19 d’octubre (de 16:00 a les 20:00 hores ambdues sessions)

Lloc presencials: Sala d’actes de la Federació d'Entitats Locals (FELIB). C/ del General Riera, 111  Palma

Inscripció

Finalitzarà dia 9 de setembre de 2022. 


Informació relacionada