Curs en línia: L'entorn de la plataforma de contractació del sector públic.

Durada

30 hores

Modalitat

Es treballarà en línia a través de la plataforma Moodle (30 hores) 

Acreditació

Realització amb aprofitament. El sol·licitant accedeix als mòduls que li convinguin segons els seus interessos i necessitats formatives. Després rebrà la certificació de les hores lectives que hagi superat amb qualificació d’apte/a.

Objectius

1. Ser capaç d’afrontar les situacions bàsiques i quotidianes d’ús i maneig de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Bloc de continguts

Mòdul 1 
Tema 1. Introducció a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Mòdul 2 
Tema 2. Convocatòria de la licitació.

Mòdul 3 
Tema 3. Presentació d’ofertes.
Tema 4. Creació d’un Òrgan d’Assistència (OA) propi.
Tema 5. Agenda i planificació de les sessions de l’Òrgan d’Assistència (OA).

Mòdul 4 
Tema 6. Constitució de sessions.
Tema 7. Celebració de sessions.

Mòdul 5 
Tema 8. Incidències en la celebració de sessions dels òrgans d’assistència (OA).
Tema 9. Adjudicació de la licitació.

Mòdul 6 
Tema 10. Licitacions per lots.

Mòdul 7 
Tema 11. Acords marc a la plataforma de contractació del sector públic.
Tema 12.  Els sistemes dinàmics d’adquisició.

Equip docent

Antonio Pablo Vázquez Freijomil (Enginyer informàtic i funcionari de l’Administració de Justícia en excedència, amb ampla experiència a l’àmbit públic en gestió i formació de les TIC)

Destinataris i requisits

Responsables de contractació i el personal tècnic involucrat en la preparació de les licitacions en els ajuntaments.

Criteris d'avaluació

En la part en línia (plataforma Moodle):  Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics, etc. Per a la superació de les activitats avaluadores, l’alumne/a disposa:
-    De material didàctic de consulta propi de la plataforma de contractació de l’estat i de la visualització de vídeos explicatius sobre els continguts de cada mòdul.
-    L’alumnat tindrà el suport de l’equip docent a través de tutories actives a través de les eines pròpies de fòrum de la plataforma e-learning, a més de què el curs incorpora diverses tutories grupals (voluntàries) per videoconferència, sincrònica, per aclarir dubtes o aprofundir en els conceptes treballats. 

Altres dades

Inici i finalització (Moodle): De dia 13 de febrer a dia 30 de març de 2023.

Inscripció

Finalitzada


Informació relacionada