2020_Jornades: Funció interventora de l'àrea de personal

Objectiu general:

1. Conèixer la normativa de control intern derivada aplicable a les despeses de personal

2. Revisar els expedients de personal per tal d’emetre els informes de funció interventora en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per tipologia d’expedients (productivitats, contractació de personal laboral, nòmines...)

3. Resoldre les objeccions en els informes de funció interventora.

Bloc de continguts:

Sandra Andreu Febas (Cap del Serveis Econòmics. Serveis Econòmics. Intervenció. (Diputació de Tarragona)

Equip docent:

1. Regulació normativa del control intern aplicable a l’àrea de personal

2. Tipologies d’expedients administratius de l’àrea de personal subjectes a funció interventora.

3. El resultat dels informes de funció interventora de l’àrea de personal i les seves conseqüències: especial referència a les objeccions i com actuar davant d’elles.

​​​​​​​


Informació relacionada