2020_Curs en línia: Control intern en petits i mitjans municipis (II edició).

 

Objectiu general:

La necessitat d'aquesta formació deriva de les novetats normatives introduïdes pel RD 427/2017 i es planteja adquirir els coneixements teòrics i pràctics per implantar i executar el control intern en els petits i mitjans municipi en la modalitat de funció interventora i control financer.

Equip Docent:

Vicente José Calvo del Castillo (Interventor General del Ayuntamiento de Ferrol) y Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera).

Bloc de continguts:

TEMA 1. Disposicions generals en matèria de control intern en els petits i mitjans municipis.
TEMA 2. L'exercici de la funció interventora.
TEMA 3. Funció interventora plena i limitada en les diferents àrees de despesa (I): personal, i subvencions.
TEMA 4. Funció interventora plena i limitada en les diferents àrees de despesa (II): Contractació 
TEMA 5. Funció interventora plena i limitada en matèria d'ingressos.
TEMA 6. Control financer. Modalitats.
TEMA 7. Planificació de l'control financer. Modalitats. El Pla anual de control financer, l'informe resum i el pla d'acció.