Curs en línia: Els convenis de col·laboració en la llei de règim jurídic del sector públic per al personal C1-C2

Durada

30 hores

Modalitat

Es treballarà en línia a través de la plataforma Moodle (28 hores) amb suport a través d’una classe per videoconferència per l’aplicació ZOOM (2 hores)

Acreditació

Realització amb aprofitament

Objectius

1. Diferenciar objectivament entre les tres figures jurídiques següents: contracte, conveni de col·laboració i subvenció.
2. Interpretar perfectament el marc jurídic que regula i empara els convenis de col·laboració.
3.  Aplicar el procediment d’elaboració (tràmits) dels convenis de col·laboració.

Bloc de continguts

Mòdul 1: Les relacions de col·laboració i cooperació entre administracions. Els convenis de col·laboració.
1.1. Concepte, classes i regulació legal.
1.2. Contingut dels convenis de col·laboració.
1.3. Autorització i signatura dels convenis de col·laboració.

Mòdul 2: Procediment d’elaboració.

Equip docent

David Casado Llamas, funcionari del Cos Superior d’Administració General del Govern de les Illes Balears i Maria Teresa Moreo Marroig, presidenta del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

Destinataris i requisits

Personal administratiu preferentment adscrit a àrees o departaments amb relació directa amb els continguts de l’acció formativa dels grups C1-C2.

Criteris d'avaluació

En la part en línia (plataforma Moodle): 
- Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics, participació obligatòria en fòrums i altres espais de debat i reflexió asincrònics, etc.

En la part telepresencial (videoconferències):  
- Assistència al 100% de les hores telepresencials i documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència. És obligatori que l’alumne/a participi amb la càmera activada des d’un espai sense interferències habilitat per a la formació.

Altres dades

Data part en línia: Inici i finalització (Moodle) de dia 23 de gener a 23 de febrer de 2023.
Data i horari videoconferència: Dia 30 de gener de 2022 en horari d'horabaixa.

Inscripció

Inscripció finalitzada


Informació relacionada