Curs en línia: Concessió i reintegrament de subvencions per al personal C1 i C2

Durada

30 hores

Modalitat

Es treballarà en línia a través de la plataforma Moodle amb el suport de classes a través de videoconferència

Acreditació

Realització amb aprofitament

Objectius

1. Conèixer els conceptes bàsics de la normativa subvencional
2. Interpretar perfectament el marc jurídic que regula i empara la concessió de subvencions.
3. Aplicar el règim jurídic vigent per tal de poder tramitar correctament la concessió de subvencions.
4. Identificat i assolir el marc jurídic vigent en l’àmbit del procediment de reintegrament de subvencions.
5. Instruir de manera efectiva el procediment de reintegrament de subvencions.

Bloc de continguts

Unitat 1 – LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS: 1.Introducció, antecedents i regulació positiva. 2.Conceptes bàsics relacionats amb la concessió de subvencions. 3.La resolució de convocatòria. 4.El règim de concessió. 5.Tràmits 

Unitat 2 – EL REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS: 1. El reintegrament per invalidesa de la resolució de concessió. 2. Causes d’invalidesa. 3. Efectes de la declaració d’invalidesa. 4. Referència als obligats al reintegrament. 5. El reintegrament perquè el beneficiari ha incomplert les seves obligacions. 6. Causes del reintegrament. 7. El reintegrament parcial. 8. Obligats al reintegrament. 9. Procediment de reintegrament.

Equip docent

David Casado Llamas. Funcionari del Cos Superior d’Administració General del Govern de les Illes Balears. Miguel Ángel Busquets López. Cap del Departament Jurídic i Administratiu conselleria d’hisenda i relacions exteriors del Govern de les Illes Balears.

Destinataris i requisits

Personal al servei dels ajuntaments dels grups C1-C2, preferentment adscrit a àrees o departaments amb relació directa amb els continguts de l’acció formativa.

Criteris d'avaluació

En la part en línia (entorn Moodle): Entrega i superació de les activitats que va proposant durant el curs l’equip docent
En la part telepresencial (videoconferència): Assistència al 100% de les hores telepresencials. És obligatori que l’alumne/a participi en totes les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai habilitat per a la formació.

Altres dades

Data part en línia (Moodle): Del 2 al 31 de maig de 2022
Data videoconferència: 31 de maig (de 16,30 a 18,30 hores)

Inscripció

Data límit 20 d'abril


Informació relacionada