Comissió Provincial de reconstrucció de regions devastades i reparacions

Descripció

L’Arxiu General custodia, dins dels fons d’organismes interinstitucionals i institucions públiques, el fons documental de la Comissió Provincial de Reconstrucció de Regions Devastades i Reparacions (1939-1941).

El Servei Nacional de Regions Devastades i Reparacions per la Guerra fou un organisme creat el gener de 1938, mitjançant una ordre de l’11 de juny que disposava la constitució de set comissions de zona. La seva finalitat era dirigir i supervisar la reconstrucció o reparació de monuments artístics o nacionals, d’edificis de l’església, edificis i serveis de l’Estat, provincials i municipals, particulars o d’empreses, destruïts com a conseqüència de la Guerra Civil. 

Per Ordre de 25 d'abril de 1939 es varen crear comissions en totes les províncies. Les comissions eren l'eina amb la qual es pretenia agilitzar la rehabilitació o reconstrucció del patrimoni danyat. Eren les encarregades d'obtenir dades, realitzar informes i proposar les mesures necessàries per al pla de reconstrucció o reparació d'edificis, així com incoar i tramitar els expedients d'obres a realitzar en les províncies per reconstruir o reparar els danys patrimonials causats per la guerra.

El territori es va dividir en set grans zones, que són, per número d'ordre: «1ª Zona Cantábrica, 2a Zona Vascongadas, 3a Zona Aragonesa, 4ª Zona Bético-Extremeña, 5a Zona Castellana, 6a Zona Levantina, 7a Zona Manchega».

Aquestes comissions estaven formades per:

  • President-delegat de la direcció del Servei Nacional: el governador civil.
  • Vocals: arquitecte provincial i advocat de l'Estat.
  • Secretari: secretari de la Diputació Provincial.

Els ajuntaments proporcionaven el material necessari i local i les diputacions provincials el personal administratiu.

La Comissió Provincial de Reconstrucció de Balears es va constituir el 5 de maig de 1939 (entre les imatges s'inclou l'acta de constitució). La van formar el governador civil Fernando Vázquez Ramos com a president, Faust Morell i Tacón com a advocat de l'Estat, José Alomar Bosch com a arquitecte provincial i Miquel Font Gorostiza com a secretari (a les imatges s'aprecia detall de les seves signatures).

D’aquest fons de la Comissió Provincial de Reconstrucció de Regions Devastades i Reparacions (1938-1941), poden consultar-se les sèries documentals de gran interés històric com: Actes de la Comissió Provincial de Reconstrucció de Balears (1939-1941), Disposicions (1939-1941), Expedients per a la reconstrucció d'edificis danyats per la Guerra Civil (1939-1941), etc.

Signatures dels documents:

  • XII-728/2 (1939-1941)
  • Llibre d'actes de la Comissió Provincial de Reconstrucció de Balears.
  • XII-729/1 (1939)

Nomenament de José Alomar Bosch, arquitecte provincial, com a vocal de la Junta.

  • XII-729/3 (1939)

Expedient incoat pel director general de Correus i Comunicacions per a la reparació de l'edifici de Comunicacions de Maó. Expedient número 3.