Colònies Escolars

Descripció

L’Arxiu General custodia, dins els fons de la Diputació Provincial de Balears, la sèrie d’expedients de colònies escolars pràcticament íntegra des de 1892 a 1958.

En la línia de les més avançades corrents pedagògiques europees, el seu objectiu es la formació integral i el foment de l’autonomia incorporant activitats lúdiques i de lleure a la formació acadèmica. Les primeres iniciatives a Espanya s’han documentat al 1887 vinculades a la Institución Libre de Enseñanza i al Museu Pedagògic de Madrid

Oficialment, neixen amb la Reial Ordre del Ministeri de Foment de 26 de juliol de de 1892, en la qual recomanava a les diputacions provincials el foment de les colònies escolars. Al més següent, la Diputació Provincial de Balears, en sessió d’11 d’agost de 1892 de la Comissió Provincial, acorda la creació d'un fons permanent per a la instal·lació de colònies escolars, s’adheria a la iniciativa amb la creació d’una subvenció destinada a professors per organitzar les colònies escolars.

El 1893, el mateix any que Societat Barcelonesa d'Amics del País organitzava les primeres colònies a Catalunya, el pedagog Miquel Porcel i Riera dirigeix la colònia escolar del Port de Sóller.

Després s’organitzen colònies escolars a Portopí-El Terreno (Palma), Sant Salvador i Portocolom (Felanitx), Portocristo (Manacor), Bunyola, Maó, Ciutadella, etc.

Entre els anys 1897 i 1901 hi hagué un parèntesi per la guerra hispanoamericana. El juny de 1936 es convocaren les colònies, però pels esdeveniments bèl·lics del mes de juliol no s’efecuaren.

El 1938, la Delegació Provincial de Falange Espanyola demana a la Diputació una subvenció per organitzar un campament d’estiu, al·legant que les colònies escolars organitzades anteriorment tenien la mateixa finalitat que els campaments de les organitzacions juvenils. Se li concedeix una subvenció de 3.000 pts. per a despeses de la instal·lació del campament d'estiu.

Els expedients contenen informació sobre l’organització anual de les colònies escolars, la tramitació de la subvenció, la comptabilitat, així com memòries de direcció i del professorat, fulls antropològics on s’anotaven les dades de procedència, edat, pes i talla dels nins i joves al inici i finalització de la colònia, que servien per conèixer l’evolució de cada nin en aquest període, fotografies, quaderns de tasques o diaris d’activitat, etc.