Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

MESURES COVID-19


A causa de la situació d'alarma, us informam que es suspèn:

  • Les proves esportives de recorregut a Mallorca fins el proper 30 de juny de 2020.
  • La realització de la segona prova avaluadora per a obtenir l'acreditació del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears prevista per al 15 de maig de 2020, quedant pendent d'establir nova data.

El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca s’encarrega de gestionar la tramitació d'autoritzacions per al desenvolupament d’activitats de caire permanent i no permanent. Aquest servei té la responsabilitat de controlar la instal·lació, accés i exercici d’activitats de diversa tipologia així com dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.

Activitats permanents

La Secció d’Activitats Permanents s’encarrega de la tramitació dels expedients d’activitats permanents supramunicipals que es desenvolupin íntegrament a Mallorca, és a dir, quan la instal·lació de l’activitat s’ubiqui a més d’un municipi.

Per altra banda, ofereix als ajuntaments de Mallorca cooperació en matèria d’activitats, en aplicació del reglament vigent. El reconeixement com a beneficiari de la cooperació local en materia d'activitats i les sol·licituds de cooperació es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Activitats no permanents

Les activitats no permanents són aquelles activitats que es fan de manera puntual en un lloc o recorregut concret i amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l’activitat.

Dins de l’àmbit de competència del Consell de Mallorca, les activitats no permanents són normalment les proves esportives de recorregut (atletisme, ciclisme, triatló, automobilisme, etc.) que transcorren per més d’un municipi.

Aquests tipus d’activitats s’han de sol·licitar amb una antelació mínima de 30 dies abans de la seva realització i, donada la seva casuística i caràcter específic i singular, és recomanable posar-se en contacte amb el Servei d’Activitats amb prou antelació per consensuar el contingut i la tramitació de l’expedient.

Les autoritzacions per a activitats puntuals es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

La Comissió de Seguretat Viària dels Ciclistes acorda instar les empreses de lloguer perquè instal·lin llums a les bicicletes

La Comissió de Seguretat Viària dels Ciclistes acorda instar les empreses de lloguer perquè instal·lin llums a les bicicletes

(10/04/2019)

La Comissió de Seguretat Viària dels Ciclistes del Consell de Mallorca ha acordat diferents mesures per augmentar la seguretat dels ciclistes a les carreteres de l’illa, entre d’altres, instar les empreses de lloguer perquè instal·lin llums a la part del darrera d’aquests vehicles. Actualment, la normativa no ho estableix com a obligatori, si bé és totalment recomanable per millorar-ne la visibilitat. 

A més, s’han tractat temes com l’aprovació del projecte de senyalització viària del Pla de vies ciclistes per a l’illa de Mallorca, el Reglament de desenvolupament en matèria d’activitats no permanents menors de recorregut a Mallorca, l’ampliació de vorals a les carreteres i la prova esportiva Mallorca 312. 

Ampliació de vorals
Pel que fa al projecte de condicionament i ampliació dels vorals, la Comissió va explicar l’estat actual de les obres a les vint-i-vuit carreteres on es vol implementar la millora:  a tres l’obra està acabada; a dues, s'està executant;  dues, estan a contractació; una, a tramitació amb Medi Ambient; nou, a supervisió i onze encara en redacció.
 
Aquest projecte consisteix en ampliar els vorals a 1,80 m en algunes de les vies de l’illa per augmentar-ne la seguretat i facilitar-hi la circulació dels ciclistes i  dels conductors. 

Reglament de desplegament
La Comissió va exposar que el Reglament de desplegament en matèria d’activitats no permanents menors de recorregut a Mallorca es troba, ara per ara, a l’espera del dictamen del Consell Consultiu pendent d’aprovació. Si és favorable, l’aplicació del Reglament començaria a partir de l’any de 2020 i es fixaria un procediment i uns terminis per elaborar un calendari anual de proves esportives. 

Mallorca 312
A més, la Comissió va exposar la informació sobre a la prova esportiva Mallorca 312 que està prevista per al pròxim 27 d’abril. Així, la prova començarà a les 7 del matí i finalitzarà a l’horabaixa, sense concretar perquè depèn del ritme dels ciclistes. 

Acreditacions del personal d'admissió

El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca és l’encarregat del desenvolupament i aplicació a Mallorca de tot allò relacionat amb les acreditacions del personal d’admissió i control d’ambient intern. Estableix el programa, els continguts i les condicions del curs bàsic que han d'impartir els centres de formació ique ha de versar sobre matèries tècniques, jurídiques, de psicologia i sanitàries, com també sobre aspectes pràctics.

A més, supervisa i valida els cursos dels centres de formació que hagin comunicat l’inici dels mateixos amb una antelació mínima de deu dies.

També garanteix la convocatòria de les proves avaluadores, amb una periodicitat mínima anual, mitjançant un acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una antelació mínima de dos mesos abans de les dates de les proves. Finalment, s'encarrega d’expedir la targeta d’identificació a les persones aspirants que superin les proves.

Els procediments i tràmits relacionats amb les acreditacions del personal d’admissió (renovació o duplicat de la targeta d’identificació, tramitació del curs bàsic per part dels centres de formació, convocatòria anual d’exàmens...) es realitzen a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Tràmits i procediments relacionats