Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

MESURES COVID-19


A causa de la situació d'alarma, us informam que es suspèn:

  • Les proves esportives de recorregut a Mallorca fins el proper 30 de juny de 2020.
  • La realització de la segona prova avaluadora per a obtenir l'acreditació del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears prevista per al 15 de maig de 2020, quedant pendent d'establir nova data.

El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca s’encarrega de gestionar la tramitació d'autoritzacions per al desenvolupament d’activitats de caire permanent i no permanent. Aquest servei té la responsabilitat de controlar la instal·lació, accés i exercici d’activitats de diversa tipologia així com dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.

Activitats permanents

La Secció d’Activitats Permanents s’encarrega de la tramitació dels expedients d’activitats permanents supramunicipals que es desenvolupin íntegrament a Mallorca, és a dir, quan la instal·lació de l’activitat s’ubiqui a més d’un municipi.

Per altra banda, ofereix als ajuntaments de Mallorca cooperació en matèria d’activitats, en aplicació del reglament vigent. El reconeixement com a beneficiari de la cooperació local en materia d'activitats i les sol·licituds de cooperació es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Activitats no permanents

Les activitats no permanents són aquelles activitats que es fan de manera puntual en un lloc o recorregut concret i amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l’activitat.

Dins de l’àmbit de competència del Consell de Mallorca, les activitats no permanents són normalment les proves esportives de recorregut (atletisme, ciclisme, triatló, automobilisme, etc.) que transcorren per més d’un municipi.

Aquests tipus d’activitats s’han de sol·licitar amb una antelació mínima de 30 dies abans de la seva realització i, donada la seva casuística i caràcter específic i singular, és recomanable posar-se en contacte amb el Servei d’Activitats amb prou antelació per consensuar el contingut i la tramitació de l’expedient.

Les autoritzacions per a activitats puntuals es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

El Ple aprova de forma definitiva el Reglament de desenvolupament en matèria d’activitats no permanents de recorregut a Mallorca

El Ple aprova de forma definitiva el Reglament de desenvolupament en matèria d’activitats no permanents de recorregut a Mallorca

(23/05/2019)

La nova normativa permet que l’autorització pugui condicionar la realització de l’activitat una data diferent de la que proposa el sol·licitant. A més, crea la Comissió de Cooperació per millorar la coordinació interadministrativa.

El Ple extraordinari del Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat i de manera definitiva aquest dijous el Reglament de desenvolupament en matèria d’activitats no permanents de recorregut en l’àmbit de Mallorca, de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

Aquest Reglament té com a objectiu assegurar una intervenció adequada de les administracions competents per a una planificació correcta, garantint la coordinació i l’establiment d’un ordre de prioritats atenent a l’interès general. 

Uns dels canvis principals que introdueix el Reglament és el que afecta la programació de les autoritzacions, ja que es preveu que l’autorització pugui condicionar la realització de l’activitat en una data diferent de la que proposa el sol·licitant. És a dir, dona la possibilitat de programar la realització de les activitats autoritzades. 

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha assegurat durant el Ple que «volem que totes les proves del pròxim any ja compleixin amb aquest Reglament i per això la urgència de la seva aprovació». Cal destacar que anualment a Mallorca s’han d’autoritzar un centenar de proves esportives d’aquestes característiques, tant municipals com supramunicipals. 

El calendari d’activitats
Pel que fa al calendari d’activitats, que preveu els dies disponibles cada any per fer les proves esportives, s’elaborarà a partir dels criteris d’autorització o l’ordre de prioritat d’activitats aprovats, així com els criteris de la Direcció General de Trànsit. 

D’aquesta manera, el Consell i els ajuntaments corresponents es coordinaran per aprovar el calendari d’activitats l’últim trimestre de l’any anterior a la realització de les proves. A més, les federacions esportives i altres entitats organitzadores hauran de demanar l’autorització a la institució insular el segon trimestre de l’any anterior a la celebració de la prova. 

La Comissió de Cooperació en Matèria d’Activitats no Permanents de Recorregut
El Reglament planteja la creació de la Comissió de Cooperació en Matèria d’Activitats no Permanents de Recorregut, per millorar la comunicació interadministrativa i aconseguir la màxima coordinació.

D’aquesta manera, es crea un grup de treball permanent amb la funció d’assessorar, elaborar estudis, informes i propostes, a més de participar en l’elaboració dels criteris d’autorització i el calendari d’activitats. 

La Comissió de Cooperació estarà presidida pel conseller executiu titular del Departament de Territori i Infraestructures i hi podran assistir, segons el contingut de la reunió, representants de la Prefectura Provincial de Trànsit de les Illes Balears, un representant dels ajuntaments afectats, federacions esportives implicades, altres entitats que promoguin la realització d’activitats no permanents menors de recorregut i administracions o entitats que la Comissió estimi pertinents. 


 

Acreditacions del personal d'admissió

El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca és l’encarregat del desenvolupament i aplicació a Mallorca de tot allò relacionat amb les acreditacions del personal d’admissió i control d’ambient intern. Estableix el programa, els continguts i les condicions del curs bàsic que han d'impartir els centres de formació ique ha de versar sobre matèries tècniques, jurídiques, de psicologia i sanitàries, com també sobre aspectes pràctics.

A més, supervisa i valida els cursos dels centres de formació que hagin comunicat l’inici dels mateixos amb una antelació mínima de deu dies.

També garanteix la convocatòria de les proves avaluadores, amb una periodicitat mínima anual, mitjançant un acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una antelació mínima de dos mesos abans de les dates de les proves. Finalment, s'encarrega d’expedir la targeta d’identificació a les persones aspirants que superin les proves.

Els procediments i tràmits relacionats amb les acreditacions del personal d’admissió (renovació o duplicat de la targeta d’identificació, tramitació del curs bàsic per part dels centres de formació, convocatòria anual d’exàmens...) es realitzen a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Tràmits i procediments relacionats