Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Apadrina un molí

En 2017, el Consell de Mallorca va publicar una convocatòria de subvencions per restaurar els molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi de Palma.

L’objectiu és restaurar-ne el major nombre possible i reivindicar-ne el valor, respectant-ne la tipologia originària i potenciant la utilització de les tècniques i els materials tradicionals.

Animau-vos a col·laborar en la recuperació del nostre patrimoni!

El Consell de Mallorca subvencionarà a les persones propietàries dels molins el 100 % de la restauració de la torre, el safareig i el mecanisme. Per contra, la propietat del molí l’haurà de mantenir i hi haurà de permetre visites públiques i gratuïtes, prèvia sol·licitud.

Entre els anys 2017 i 2019 el Consell de Mallorca destinarà un total d’1.109.186,84 euros repartits en les anualitats següents (BOIB núm. 125 de 12 d'octubre de 2017):

- Per a l’any 2017, 109.186,84 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78902 i reserva de crèdit (RC) 220170018782
- Per a l’any 2018, 500.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78902
- Per a l’any 2019, 500.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78902

Per col·laborar en les tasques de restauració dels molins de vent d’extracció d’aigua, s’ha creat la figura de l’apadrinament, a través de la qual les persones i les entitats que ho vulguin poden col·laborar amb el Consell de Mallorca fent una aportació econòmica, a partir d’1 euro. Pot fer l’aportació econòmica qualsevol persona de qualsevol edat, empreses, associacions, fundacions, etc.

Els molins de vent per apadrinar estan situats a l’antic Prat de Sant Jordi, avui anomenat Pla de Sant Jordi.
 
Què he de fer per apadrinar els molins?

No és possible apadrinar un molí en concret, sinó que l’aportació és genèrica: es col·labora en la restauració de tots els molins. Per fer les aportacions posau-vos en contacte amb el Servei de Patrimoni Històric.

Les aportacions econòmiques que es fan a l’empara d’aquesta figura tenen la consideració de donació en favor de l’Administració pública, recollida en l’article 16.b) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En conseqüència, donen lloc a les deduccions corresponents sobre la quota íntegra de l’impost de la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats, en la quantia i el percentatge que es preveu en la llei esmentada.