Taller: La gestió i el control de les subvencions públiques

Durada

25 hores

Modalitat

Presencial

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

1. Aprofundir en el règim jurídic aplicable a la gestió de les subvencions públiques, des d'un punt de vista teòric i pràctic.    
2. Aprofundir en el règim de control de la gestió de les entitats concedents i dels beneficiaris de subvencions públiques, des d'un punt de vista teòric i pràctic.

Bloc de continguts

1. Règim jurídic de les subvencions. Anàlisi de la Llei General de Subvencions i la seva normativa de desenvolupament.
2. La justificació de les subvencions: tipus, modalitats, i característiques de la justificació de les subvencions finançades amb els fons Next Generation.
3. El concepte de les fases de gestió del pressupost de despeses (subvencions concedides) i del pressupost d'ingressos (subvencions rebudes). 
4. El marc de control de les subvencions públiques.
5. Procediment del control financer de beneficiaris de subvencions

Equip docent

Núria Josa Arbonès, Interventora General de la Diputació de Girona; Ernest Ruiz Garcia, Viceinterventor General de la Diputació de Girona; Marta Mas Valentí, Cap de secció de control financer de la Diputació de Girona i María Del Mar Domenech Sistenè, Cap de comptabilitat de la Diputació de Girona

Destinataris i requisits

Personal que gestioni o prengui decisions pel que fa a les subvencions en l’Administració local.

Criteris d'avaluació

Compleix amb els requisits establerts: 

- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- S’implica en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula.
- Es requerirà una participació activa a l’acció formativa.
- Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis proposades per l’equip docent.

Altres dades

Data i horari i lloc de les presencials. En horari de 9,30 a 14,30 hores (totes les sessions)
Sala d’actes de la Federació d'Entitats Locals (FELIB). C/ del General Riera, 111  Palma
Maig: 17, 18
Juny: 1 i 2
Sala d’actes de la Llar de la Joventut. C/ del General Riera, 111  Palma
Maig: 19 

Inscripció

Finalitzarà dia 5 de maig de 2023


Informació relacionada