Taller de processos d’estabilització d’ocupació. Planificació, gestió i control de RRHH a la llum dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Control intern, extern i judicial.

Durada

30 hores

Modalitat

Presencial (en el cas de no poder realitzar-la en aquesta modalitat es realitzaria a través de videoconferència).

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

1. Coneixements avançats i pràctics del marc normatiu de RRHH i dels instruments de planificació i de gestió.
2. Dotar d'eines previstes a l'ordenament jurídic per a la materialització òptima dels processos d'estabilització de l'ocupació pública.
3. Pla de qualitat de l'EELL a través de la implantació del pla d'acció, com a retroalimentació de les millores i debilitats detectades per l'òrgan de control intern en matèria de RRHH.

Bloc de continguts

1. Planificació dels RRHH. Instruments de gestió.
2. Processos de selecció de personal. Processos de consolidació i estabilització d’ocupació.
3. Promocions verticals i horitzontals. Cursa administrativa. Avaluació de l'exercici.
4. Control intern en matèria de RH. Funció interventora. Control financer
5. Auditoria en matèria de RRHH. Plans de millora de la política de RRHH: Seguiment i recomanacions.
6. Control extern en matèria de RRHH. Tribunal de Comptes i Òrgans de control Extern (OCEX).
7. Anàlisi pràctica de la visió jurisprudencial en matèria de RRHH.
8. Catàleg de riscos des de la perspectiva judicial
9. Responsabilitat: comptable, disciplinària, patrimonial i penal
10. Prova d’avaluació: Pla de millora del lloc de treball de l’assistent amb les eines adquirides.

Equip docent

Fátima Lozano Villavieja (Interventora Ajuntament Azuqueca de Henares); Manuel Ferreira Recio (Cap de servei Registre General Personal. JCCLeón); Maria del Carmen Aparisi Aparisi (Interventora de l'ajuntament de Torrent); Antonio Arias Rodríguez (Cap de servei organització administrativa Universitat d'Oviedo) i José Ramón Chaves García (Magistrat del Contensiós-Administratiu del TSJ Astúries)

Destinataris i requisits

Funcionaris/àries d'administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional i empleats/ades
públics locals amb responsabilitats en la matèria.

Criteris d'avaluació

Compleix amb els requisits establerts: 
- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- Entrega i superació de les activitats que va proposant durant el curs l’equip docent

Altres dades

Totes les sessions de 9,30 a 14,30 hores
Maig: 2, 3, 4, 9, 10 i 11

Lloc:  Saló d´actes de la Federació d´Entitats Locals (FELIB). C/ del General Riera, 111 Palma

Inscripció

Fins el 18 de març 


Informació relacionada