Tram II de la via connectora


Projecte

Títol:

Projecte constructiu de nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre l’Ma-15, l’Ma-15D, l’Ma-3011 i l’Ma-30

 

Clau:

10-20.2-DC

Data d'inici:

15-12-2017

Termini d'execució:

17 mesos

 

Localització:

Son Ferriol (Palma)

 
 

Descripció

L’objecte del projecte és desdoblar la carretera Ma-30 en el tram comprès entre l’Ma-15 i l’Ma-3011 i executar els enllaços a diferent nivell, tipus glorieta elevada, en les carreteres Ma-15 i Ma-3011, així com el pas superior de reposició de la carretera Ma-15D. 

Atès el caràcter summament urbà de la zona, s’ha desenvolupat l’obra; el tronc de l’Ma-30 s’ha executat en trinxera, per reduir impactes al nucli de població annexa de Son Ferriol i a les instal·lacions pròximes de l’hospital de Son Llàtzer. La secció transversal està composta de dos carrils de 3,50 m per calçada, mitjana estricta de 3 m i vorals de 2,50 m d’exterior i d’1 m d’interior. El drenatge de tot el conjunt es resol mitjançant col·lector central de grans dimensions, que recull tota l’aigua d’escorrentia de les calçades, així com l’abocada pels marges de la zona.

El projecte inclou nombroses mesures de reducció d’impacte visual i acústic per als veïnats de la zona, mitjançant l’enjardinament de zones annexes a l’actuació i la implantació de nombroses pantalles acústiques integrades en l’entorn. També hi ha un carril bici i vial per a vianants al llarg de la traça desdoblada, zones verdes i espais ciutadans.


Adjudicació

Import:

29.830.839,70 € (IVA inclòs)

Contractista:

UTE VIA CONECTORA TRAMO II

Assistència tècnica:

TYPSA