Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2020

Objecte i finalitat

La present convocatòria té per objecte la concessió del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2020, en règim de concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar un reconeixement a l'obra dels autors de fotografia contemporània que es presentin a aquest premi mitjançant una aportació econòmica. Aquest reconeixement suposa un estímul a la creació artística en matèria de fotografia contemporània, fomentant la creació en aquesta disciplina artística.

Premi

El Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2020, instituït pel Consell de Mallorca, està dotat amb 7.000 € en metàl·lic pel projecte guanyador amb càrrec a la partida pressupostària 20.33210.48100 del pressupost del Consell de Mallorca per a l'exercici 2020.

A més, posteriorment, el Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Cultura organitzarà i produirà una exposició del projecte premiat, la qual formarà part del programa d'activitats i exposicions de la Direcció Insular de Cultura.

El fotògraf/a guanyador/a cedirà, sense cap tipus de contraprestació econòmica, al Consell de Mallorca, els drets de reproducció, exposició, edició i distribució del projecte premiat en qualsevol suport, format o mitjà per a activitats i publicacions de la mateixa institució sense limitació temporal.

Presentació de projectes

Els projectes s'han de presentar en el termini de 30 dies naturals comptadors de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Jurat i concessió del premi

El jurat del premi està format per 3 membres de reconegut prestigi dins l'àmbit de la fotografia contemporània. Una persona de l'Arxiu del So i de la Imatge actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.

Concessió del premi

El premi s'atorga per unanimitat al projecte millor considerat, a criteri del jurat.

No obstant això, si el jurat creu, també per unanimitat, que cap dels projectes no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonat, el premi quedarà desert.

El veredicte, que és inapel·lable, es farà públic en un acte de lliurament que tindrà lloc abans de dia 31 desembre de 2020. La persona guanyadora es compromet a ser present a l'acte d'entrega del Premi.


Informació relacionada

  • Convocatòria del Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2020

    Visita