Taller: Elaboració d'un pla estratègic participatiu d'igualtat en les entitats locals (INAP)

Durada

20 hores

Modalitat

Presencial

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

Saber posar en marxa plans estratègics participatius d'Igualtat.

Bloc de continguts

Mòdul 1. La igualtat entre dones i homes: conceptes bàsics, i normativa
Mòdul 2. Els plans estratègics municipals d'Igualtat
Mòdul 3. Processos participatius municipals
Mòdul 4. Implementació de plans estratègics participatius d'Igualtat

Equip docent

Ana María del Ojo Gómez, agent d'Igualtat en la direcció insular d'Igualtat i Diversitat en el Consell de Mallorca i Neus Ramis Seguí, consultora de participació ciutadana i polítiques públiques a les Illes Balears.

Destinataris i requisits

Personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional i empleats públics de les entitats locals de categoria A1 i A2 que tinguin a càrrec seu funcions relacionades amb els continguts de l'acció formativa.

Criteris d'avaluació

- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials. 
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- S’implica en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula. 
- Entrega de totes les proves avaluadores plantejades per l’equip docent en les dates proposades i superació amb qualificació d’APTE/A

Altres dades

Data, horari i lloc sessions presencials    

Maig: 12, 15, 25 i 26
Horari: de 9,30 a 14,30 hores totes les sessions

Sala d'Actes de la Llar de la Joventut. C/ General Riera, 111 Palma

Inscripció

Finalitza dia 06 de març de 2023.


Informació relacionada