Curs en línia: Anàlisi de les lleis 39/2015 (LPACAP) i 40/2015 (LRJSP), per al personal dels grups C1 i C2

 

Durada:

40 hores

Modalitat:

Es treballarà en línia a través de la plataforma Moodle amb el suport de classes a través de videoconferència

Acreditació:

Realització amb aprofitament


Objectiu general:

1. Obtenir una visió global de la matèria i adquirir uns principis bàsics des del punt de vista teòric i pràctic a l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.


2. Conèixer els principis generals de les lleis 39/2015 i 40/2015 i el seu àmbit d’aplicació en les administracions públiques.

Bloc de continguts:

Bloc 1: La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 1.1. Principis i disposicions generals. Els interessats en el procediment i l’activitat de les administracions públiques. 1.2. El procediment i l’acte administratiu. La revisió dels actes i les disposicions. Els recursos administratius. La iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.


Bloc 2: La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 2.1. Disposicions generals, principis d’actuació i funcionament del sector públic. Òrgans administratius i competències. Funcionament electrònic del sector públic. 2.2. La potestat sancionadora i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Equip docent:

David Casado Llamas. Funcionari del Cos Superior d’Administració General del Govern de les Illes Balears; Manuel Jose Domingo Zaballos. Magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana i Ana Ramos Ramos. Funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de Secretaria i membre de Red Localis.


Destinataris / requisits:

Personal al servei dels ajuntaments dels grups C1-C2, preferentment adscrit a àrees o departaments amb relació directa amb els continguts de l’acció formativa.

Criteris d'avaluació:

1. En la part en línia (plataforma Moodle): Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics, participació obligatòria en fòrums i altres espais de debat i reflexió asincrònics.
2. En la part telepresencial (videoconferències): Assistència com a mínim al 90% de les hores telepresen-cials. És obligatori que l’alumne/a participi en totes les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai habilitat per a la formació.
 

Altres dades:

Data part en línia (Moodle):     Del 14 de març al 12 d’abril de 2022                                                      
Dates sessions videoconferència: Totes les sessions de 16,30 a 18,30 hores

Març: 17

Abril: 11


Data límit d'inscripció:

Inscripció finalitzada


Informació relacionada