La Guàrdia Rural

Descripció

L’Arxiu General custodia, en els fons de la Diputació Provincial de Balears, en la Subsecció d’Assessorament, Tutela i Control de Municipis, la sèrie d’expedients generals de policia urbana i rural (1822-1885).

Destaquem aquí els expedients sobre l’organització de la Guàrdia Rural, cos de seguretat provincial, depenent de la Guàrdia Civil, creat per Reial Decret de 31 de gener de 1868.

Neix per custodiar la propietat rural i forestal i vetllar per la seguretat alliberant així a la Guàrdia Civil d’altres serveis que li impedien actuar amb més eficàcia contra els motins.

El reglament per desplegar la Llei de Guàrdia Rural, publicat al BOP el 2 de març de 1868, organitzava la Guàrdia Rural militarment, subdividida en companyies formades entre vuitanta i cent vint homes, sota dependència del Director General de la Guàrdia Civil. El director s’ha d’organitzar amb el Ministeri de Governació i Foment en tot lo referent als havers i serveis de la Guàrdia Rural i amb el Ministeri de la Guerra pel que fa a l’organització i disciplina del cos.

Les companyies es trobaven subjectes a ordenança i a fur militar i, la tropa la conformaven voluntaris naturals de la província, sota vigilància i inspecció d’un cap de l’Exèrcit nomenat per la corresponent Capitania General. Les places d'oficials es varen cobrir amb els de la Guàrdia Civil en situació de reemplaçament, reserva, etc. i, també amb subalterns d'Infanteria de l'Exèrcit.

Una vegada organitzada la Guàrdia Rural en les províncies, cessaran tots els cossos i individus que s’havien destinat a guàrdia rural i forestal, ja fossin a càrrec de l’Estat, de les províncies o dels pobles. 

S’estableix que els guàrdies rurals prestaran servei per parelles, que dependran dels batles dels pobles on resideixen i obeiran les seves ordres. Les despeses pressupostàries anaven a càrrec de les diputacions provincials.

La Guàrdia Rural va tenir una vida molt curta, ja que va ser dissolta el mes d’octubre de 1868, als pocs mesos de crear-la. Els seus components, es varen integrar en la Guàrdia Civil, que va veure així augmentat el seu contingent.

En els expedients es conserven il·lustracions dels vestits, disseny dels escuts, sivelles i insígnies de metall...

A més dels expedients sobre l’organització de la Guàrdia Rural, en la sèrie documental d’expedients generals de policia urbana i rural, hi trobam expedients sobre altres cossos de seguretat: serenos, policia urbana, etc.

Signatures dels documents:

XIII-473/2 (1868)

Comunicacions del governador de la província a la Diputació Provincial de Reials Ordres sobre la Guàrdia Rural.

XIII-473/4 (1868-1869)

El sotssecretari del Ministeri de la Guerra remet dos figurins, mostres de les teles i dels complements de la vestimenta de la Guàrdia Rural.