Jornades: La llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. Aplicació real dels diferents tipus de contractes públics.

Durada

30 hores

Modalitat

Presencial (en el cas de no poder realitzar-la en aquesta modalitat es realitzaria a través de videoconferència)

Acreditació

Assistència

Objectius

1. Oferir una perspectiva pràctica de la principal problemàtica present en la tramitació dels expedients de contractació. En concret, una de les qüestions serà indagar en els recursos que poden ser interposats i els seus detalls.
2. Estudiar i analitzar detalladament les característiques dels diferents tipus de contractes: obra, subministrament, serveis i concessió; aprofundint en cadascun en les qüestions més controvertides o que a la pràctica han suscitat més interès en el seu estudi.

Bloc de continguts

1. Aspectes pràctics comuns a tots els contractes. 

2. Àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

3. El contracte d'obres.  

4. El contracte de subministrament.  

5. El contracte de serveis.  

6. El contracte de concessió (tant d'obres com de serveis).

Equip docent

Manuel Jose Domingo Zaballos (Magistrat a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana); José María Pastor García (Secretari-interventor i secretari, categoria superior a l'ajuntament de Santa Marta de Tormes (Salamanca)); Maria Teresa Moreo Marroig (Interventora Delegada. Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears); Ángel Díaz Mancha (Interventor General Diputació de Badajoz); Elena García Martínez (Interventora General de l'Ajuntament de Sant Vicent de Raspeig (Alacant)) i Sara Belén Troya Jiménez (Secretària General de l’ajuntament d’Osuna (Sevilla)).

Destinataris i requisits

Funcionaris/àries d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i empleats/ades públics locals amb responsabilitats en la matèria.

Criteris d'avaluació

- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.

Altres dades

Totes les sessions de 9,30 a 14,30 hores
Maig: 26 i 27
Juny: 1, 2, 3 i 6

Lloc: Els dies 26, 27 de maig i 6 de juny a l ’Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. (Palma).  Els dies 1, 2 i 3 de juny al saló d'actes del Centre d'Infor-mació i Educació Ambiental del Parc de Tecnologies Ambientals. (TIRME) Ctra. de Sóller, km 8,2 – (Palma)

Inscripció

Fins el 18 de març de 2022


Informació relacionada