Accés al material didàctic

És possible que per a l'accés als diferents materials que trobarà en aquesta pàgina, hagi d'accedir des d'un navegador associat a Google, per exemple Google Chrome.

2021 · Jornades telepresencials: Actualització de les novetats i modificacions de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

 
 

Objectiu general:

Facilitar als assistents un coneixement bàsic sobre les últimes modificacions regulades en el marc legal de la matèria.

Bloc de continguts:

1. El sistema de planejament a la LUIB.
2. La gestió urbanística en la LUIB.
3. Disciplina urbanística i règims d'inadequació i de fora d'ordenació en la LUIB.
4. Valoracions urbanístiques. Criteris i mètodes valoratius en la LUIB.
5. Novetats legislatives relatives als títols habilitants en matèria urbanística.

Equip docent:

Antonio Ramis Ramos (arquitecte municipal de l'Ajuntament d'Alcúdia), Juan Antonio Salom Fullana (cap de el servei d'urbanisme i obres d'l'ajuntament de Manacor), Bartomeu Tugores Truyol (director gerent de l'Agència de Defensa de el Territori de Mallorca (Consell de Mallorca), María José Gil Díez-Ticio Arquitecta Cap de gabinet tècnic de la delegació especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària AEAT de les Illes Balears), Pere Fullana Barceló (funcionari de carrera de el cos d'advocacia de l'Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears)


Informació relacionada