III cicle de conferències: Novetats en l’àmbit d’actuació dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal

 

Durada:

43 hores

Modalitat:

Presencial (25 h) i telepresencial (18 h)

Acreditació:

D’assistència. El sol·licitant s'inscriu a la sessió formativa que desitgi. Després rebrà la certificació de les hores lectives en les quals hagi participat.


Sessions formatives i equip docent:

17/04/2023 · 9,30 a 14,30 h · obert a càrrecs electes
Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma
La transparència i bon govern. Publicitat i dret d'accés a la informació pública. Objectiu i abast. Àmbit subjectiu i règims especials. Publicitat activa i passiva. Dret d'accés: procediment d'exercici. Òrgans de garantia. Maria Paz Andrade Barberà, tècnica jurídica Oficina de Transparència (Consell de Mallorca).

20/04/2023 · 9 a 14 h
Telepresencial a través de l’aplicació de videoconferència ZOOM
Normativa jurisprudencial i dels tribunals de contractació i les JCCA en l'aplicació de la contractació pública responsable. Jaime Pintos Santiago. Doctor en dret. Director de la Càtedra Contractació Pública PYMEL. Professor de Dret Administratiu de la Universitat a Distància de Madrid.

21/04/2023 · 9 a 14 h · obert a càrrecs electes
Telepresencial a través de l’aplicació de videoconferència ZOOM
Actualització en les hisendes locals.

1. La suspensió de les regles fiscals: fonament, efectes i qüestions rellevants en l'àmbit local. Altres mesures financeres pel 2023. Perspectives pel 2024. Gabriel Hurtado López. Sotsdirector General d'Estudis Financers de les Entitats Locals. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
2. La sostenibilitat financera de les entitats locals: dèficit, deute públic i deute comercial. Plans econòmics financers. Perspectives pel 2024. Eva Donoso Atienza Sotsdirectora General de Gestió Pressupostària i Financera de les Entitats Locals. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
3. Situació financera de les hisendes locals. Inversió en excedents de tresoreria José Manuel Farfán Pérez. Tresorer general Diputació de Sevilla i OPAEF.

25/04/2023 · 9,30 a 14,30 h · obert a càrrecs electes
Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma
Eleccions locals 2023: renovació de la corporació municipal. Govern en funcions i actes preparatius de la finalització del mandat. Constitució de la nova corporació. Inici del nou mandat: resolucions de Batlia i plenari o plenaris organitzatius. Marc Rigo Manresa, secretari de l'Ajuntament de Llucmajor

28/04/2023 · 9,30 a 14,30 h · obert a càrrecs electes
Saló d'actes del Centre d'Informació i Educació Ambiental del Parc de Tecnologies Ambientals (TIRME) Ctra. de Sóller, km 8,2 – (Palma)
Ètica pública a la llum de les obligacions dels Fons Next Generation. Polítiques preventives en la lluita contra la corrupció. Canvis generats pels Fons Europeus en la gestió i el control de l’ètica pública. Avaluació del control intern local. Estructura i el contingut dels plans antifrau. Avaluació de riscos de gestió al sector públic local. Conflicte d’interès. DACI després de l’Ordre HFP 55/2023. Mineria de dades. Especial referència a MINERVA. Fàtima Lozano Villavieja. Interventora de l'Ajuntament Azuqueca de Henares (Guadalajara)

05/05/2023 · 10 a 13 h 
Telepresencial a través de l’aplicació de videoconferència ZOOM

La política de selecció de personal durant l'any 2023 a les entitats locals. Anàlisi de la Llei de pres-supostos i el desenvolupament dels processos d'estabilització. Boltaina Bosch, Xavier. Directiu professional -especialista en RRHH-, Diputació de Barcelona. Professor de Dret i Ciència Política, Universitat Oberta de Catalunya

12/05/2023 · 9,30 a 14,30 h
Sala d’actes de la Federació d'Entitats Locals (FELIB). C/ del General Riera, 111 Palma
L'Anàlisi pràctic de l'impacte de la Reforma Laboral a la contractació laboral temporal a l'Administració local. Maria Teresa Martín Bautista, Secretaria General de la Diputació de Granada i Manuel Ferreira Recio, cap de servei Registre General de personal i gestió de personal. Funcionari de la Junta de Castella i Lleó.

23 i 24/05/2023 · 17 a 19,30 h
Telepresencial a través l’aplicació de videoconferència ZOOM
L'execució dels Fons Next Generation-UE i el seu impacte a les entitats locals. L'Instrument de Recuperació de la UE per donar suport a la reparació després de la crisi de la COVID-19. Marc jurídic comunitari bàsic. Assignació i lliurament dels Fons del Mecanisme (MRR). Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR). Anàlisi de les Ordres Ministerials sobre la gestió del PRTR. Concepte d'entitat executora, òrgans responsables de mesures i òrgans gestors de projectes i subprojectes. El CoFFEE-MRR: Plataforma Comuna de FFFEE -Fons Europeus-, mòdul del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Maria Teresa Moreo Marroig. Presidenta del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

09/06/2023 · 9,30 a 14,30 h · obert a càrrecs electes
Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma
Compliment normatiu a les entitats locals "Local Public Compliance": cap a una nova cultura per a la regeneració i integritat institucional. Descripció general de la funció de compliance. Viabilitat dels programes de compliance a les entitats locals. Aplicació pràctica de les tècniques de compliance per a les entitats locals. Antonio Aragón Román. Secretari d’Administració local, categoria superior. President del Consell Andalús del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració local (COSITAL Andalusia).


Destinataris / requisits:

Funcionaris/es d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i altres empleats/des públics d'àrees o departaments amb funcions relacionades amb qualsevol de les matèries objecte de l’activitat formativa, tal com personal d'intervenció, secretaria, tresoreria, recursos humans, etc.

Obert a càrrecs electes les sessions formatives de dia 17, 21, 25 i 28 d'abril i 9 de juny

Avaluació de l’assistència en qualsevol sessió formativa:

El sol·licitant s'inscriu a les sessions formatives que més li convinguin segons els seus interessos i necessitats formatives. Després rebrà una certificació segons les hores lectives que hagi superat amb qualificació d’apte/a.
- Cada sessió formativa es supera assistint al 100% de les hores establertes en la sessió determinada.
- Cal documentar l’assistència mitjançant la firma al control de presència.
- Implicació en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula.
- És obligatori que l’alumne/a participi en totes les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai sense interferències habilitat per a la formació.

Altres dades:

Veure programa didàctic amb les dades de cada sessió formativa


Data límit d'inscripció:

Romandrà obert mentre quedin places vacants en alguna sessió formativa


Informació relacionada