I Cicle de conferències: Novetats en l'àmbit d'actuació dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter estatal

Objectiu, continguts i equip docent:

Presentar temes d'actualitat fent especial èmfasi a les darreres innovacions legals i jurisprudencials que afecten a les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal amb habilitació nacional dels nostres ajuntaments.

04/10/2021 (9,30 a 14,30 hores)
RECURSOS HUMANS
Anàlisi del RD-Llei 14/2021 de reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Atenció a l'àmbit local. Xavier Boltaina Bosch. Directiu professional -especialista en RRHH-, Diputació de Barcelona. Professor de Dret i Ciència Política, Universitat Oberta de Catalunya

08/10/2021 (9,30 a 12 h) i 15/10/2021 (9,30 a 12h)
CONTROL INTERN I FISCALITZACIÓ
La intervenció en la tramitació d'expedients de reconeixement extrajudicials de crèdit (REC) i en les omissions de fiscalització. Núria Josa Arbonès. Interventora General de la Diputació de Girona.

25/10/2021 (9,30 a 14,30 hores)
TRESORERIA
Aspectes claus en les funcions de tresoreria i recaptació des de la perspectiva d'una entitat local. María Dolores Turanzas Romero, tesorera de l'ajuntament Màlaga i Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia vicetresorer de l'ajuntament de Màlaga

27/10/2021 (9,30 a 14,30 hores)
COMPLIMENT I RESPONSABILITATS
1. Ètica i respecte a la legalitat del  compliment normatiu de les funcions pròpies dels HHNN.  Concepción Campos Acuña. Secretària de Govern Local de l'ajuntament de Vigo 
2. Fets generadors de responsabilitat comptable davant del Tribunal de Comptes. Referència a les tasques de la tresoreria. Atenció als incorrectes exercicis del control. Antonio Rodríguez Castaño. Lletrat del Tribunal de Comptes en excedència.

03/11/2021 (9,30 a 14,30 hores)
SUBVENCIONS
1. Auditoria de compliment en la concessió de subvencions i ajudes públiques concedides per les EELL en la pandèmia. Roberto Sánchez Genicio. Auditor Regional. Intervenció General de l’Administració de l’Estat. Delegació Economia i Hisenda en les Illes Balears.
2. El control dels fons europeus de recuperació per les entitats locals. Maria del Carme Aparisi Aparisi. Interventora general de l’ajuntament de Torrent (Valencia)

10/11/2021 (9,30 a 13h) i 11/11/2021 (9,30 a 13h)
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1. Anàlisi de l'impacte a les entitats locals de la suspensió de les regles fiscals al 2022:
- En la liquidació i execució dels pressupostos, així com en les obligacions de subministrament d'informació. Eva Donoso Atienza. Vocal Assessora de la Subdirecció General de Gestió Pressupostària i Financera de les Entitats Locals. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
- En la planificació i sostenibilitat financera de les entitats locals. Jose Joaquín Serrano Ortega. Subdirector General de Gestió Pressupostària i Financera de les Entitats Locals. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
2. Règim d'endeutament de la llei d'hisendes locals. Eva Donoso Atienza. Vocal Assessora de la Subdirecció General de Gestió Pressupostària i Financera de les Entitats Locals. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
3. Avançament en els pressupostos generals del 2022 sobre els PTE (participació en els tributs de l'Estat), les mesures de finançament i altres possibles novetats. Luis Bartolomé La Huerta. Subdirector adjunt de la Subdirecció de Gestió del Finançament Local. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.