Taller: La gestió pressupostària en les entitats locals. Bones pràctiques en la millora de l’eficàcia i l’eficiència.

Durada

25 hores

Modalitat

Es treballarà de manera presencial (20 hores) amb suport en línia a través de la plataforma Moodle (5 hores)

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

Adquirir coneixements sobre gestió pressupostària, posant èmfasi en la resolució de la problemàtica concreta de la seva gestió mitjançant la correcció de pràctiques incorrectes.

Bloc de continguts

Mòdul 1. Principis generals i model de gestió pressupostària
Mòdul 2. Despeses plurianuals.
Mòdul 3. Despeses amb finançament afectat
Mòdul 4. El pressupost, aprovació, modificació, execució i liquidació
Mòdul 5. Creditors per operacions meritades. Reconeixement extrajudicial de crèdits (REC). Registre comptable de factures i FACe.

Equip docent

Francisco Javier de Miguel Astorga. Interventor d’Administració local a l’Ajuntament d’Almassora (Castelló). 

Destinataris i requisits

Secretaris-Interventors, Tresorers, Interventors i en general personal tècnic i administratiu dels serveis econòmics i pressupostaris, així com la resta de personal que tengui responsabilitats en altres àrees de gestió.

Criteris d'avaluació

En la part presencial: 
- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- S’implica en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula.

En la part en línia (plataforma Moodle): 
- Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis tipus casos pràctics, etc.

Altres dades

Data part en línia: inici i finalització (Moodle) de dia 18 d’abril a 19 de maig de 2023
Data i horari presencials: totes les sessions de 9,30 a 14,30 hores
Abril: 18 i 19
Maig: 9 i 10 
Lloc sessions presencials: Sala d’actes de la Federació d'Entitats Locals (FELIB). C/ del General Riera, 111  Palma

Inscripció

Finalitzarà dia 12 d’abril de 2023


Informació relacionada