2021_Curs en línia: Anàlisi de les lleis 39 i 40/2015, per a personal dels grups C1 i C2

Objectiu general:

1. Obtenir una visió global de la matèria i adquirir uns principis bàsics des del punt de vista teòric i pràctic a l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre,  del procediment administratiu comú i de règim jurídic del sector públic.
2. Conèixer els principis generals de les lleis 39/2015 i 40/2015 i el seu àmbit d’aplicació en les administracions públiques.
​​​​​

Bloc de continguts:

Bloc 1: La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

1.1. Principis i disposicions generals. Els interessats en el procediment i l’activitat de les administracions públiques
1.2. El procediment i l’acte administratiu. La revisió dels actes i les disposicions. Els recursos administratius. La iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.

Bloc 2: La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 2.1. Disposicions generals, principis d’actuació i funcionament del sector públic. Òrgans administratius i competències. Funcionament electrònic del sector públic
2.2. La potestat sancionadora i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

Equip docent:

David Casado Llamas. Funcionari del Cos Superior d’Administració General del Govern de les Illes Balears.