Inscripció finalitzada

Curs en línia: Tresoreria de les entitats locals. Funcions i gestió de l'endeutament

 
 

Durada:

60 hores

Modalitat:

En línia

Acreditació:

Aprofitament


Objectiu general:

1.Repàs general de les funcions i activitats de la Tresoreria local, amb especial anàlisi del nou Reglament de funcionaris d’habilitats amb caràcter nacional (FHN).
2.Analitzar les principals funcions i activitats de la Tresoreria Local.
3.Conèixer les tècniques i el marc legal de l'endeutament local.
 

Bloc de continguts:

1. Funcions de la tresoreria. El nou reglament de FHN. Principals novetats.
2. Gestió del disponible i pagaments.
3. Planificació financera. Plans i pressupost de tresoreria. Informes de morositat.
4. Gestió financera local. Gestió de l'endeutament

Equip docent:

José Manuel Farfán Pérez (Tresorer Diputació Provincial Sevilla i de l’OPAEF); Maria de la
Mar Mota Sánchez (tresorera Ajuntament de Conil) i Alfredo Velasco Zapata. (Economista de
la Unitat d'Assessorament Econòmic a Municipis de l'OPAEF).


Destinataris / requisits:

Funcionaris d'habilitació nacional, tresorers i altre personal que presti els seus serveis en
l’àrea de tresoreria.

Criteris d'avaluació:

L’alumne/a demostra la comprensió dels continguts de les unitats didàctiques mitjançant l’entrega i superació de tests/qüestionaris, casos pràctics i participació obligatòria en fòrums i espais de debat i reflexió.

Altres dades:

De dia 4 de maig a dia 14 de juny


Data límit d'inscripció:

Mentre quedin places vacants


Informació relacionada