Inscripció finalitzada

Curs en línia: Els contractes menors i les seves alternatives.

 
 

Durada:

40 hores

Modalitat:

En línia

Acreditació:

Aprofitament


Objectiu general:

Aprofundir en la regulació dels contractes menors i en el seu procediment d'adjudicació establerts a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Bloc de continguts:

Mòdul 1: Aspectes jurídics del contracte menor.
Mòdul 2: Aspectes pressupostaris i de control intern dels contractes menors, amb especial atenció als avançaments de caixa fixa.
Mòdul 3: Alternatives al contracte menor

Equip docent:

José Manuel Martínez Fernández ( Vicesecretari de l'ajuntament de Valladolid ) i Pilar Ortega Jiménez ( Interventora adjunta de la Diputació Provincial de Lleó)


  

Destinataris / requisits:

Funcionaris d'habilitació nacional, i personal que presti els seus serveis en l'àrea de contractació.

Criteris d'avaluació:

Demostra la comprensió dels continguts de les unitats didàctiques mitjançant la l’entrega i superació  d’exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics i la participació obligatòria en fòrums i espais de debat i reflexió.
 

Altres dades:

Inici i acabament: De dia 25 de maig a dia 28 de juny de 2020


Data límit d'inscripció:

Inscripció finalitzada


Informació relacionada