2020_Curs en línia: Els contractes menors i les seves alternatives.

Objectiu general:

Aprofundir en la regulació dels contractes menors i en el seu procediment d'adjudicació establerts a Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Bloc de continguts:

Mòdul 1: Aspectes jurídics del contracte menor.
Mòdul 2: Aspectes pressupostaris i de control intern dels contractes menors, amb especial atenció als avançaments de caixa fixa.
Mòdul 3: Alternatives al contracte menor

Equip docent:

José Manuel Martínez Fernández ( Vicesecretari de l'ajuntament de Valladolid ) i Pilar Ortega Jiménez ( Interventora adjunta de la Diputació Provincial de Lleó)