Inscripció finalitzada

Curs en línia: Anàlisi de les lleis 39/2015 i 40/2015 d'1 d'octubre (Personal C1-C2)

 
 

Durada:

40 hores

Modalitat:

En línia

Acreditació:

Aprofitament


Objectiu general:

Resoldre dubtes sobre el marc jurídic del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques i el règim jurídic del sector públic (lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre).

Bloc de continguts:

Bloc 1: La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 1.1. Principis i disposicions generals. Els interessats en el procediment i l’activitat de les administracions
publiques. 1.2. El procediment i l’acte administratiu. La revisió dels actes i les disposicions. Els recursos administratius. La iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.


Bloc 2: La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
2.1. Disposicions generals, principis d’actuació i funcionament del sector públic. Òrgans administratius i competències. Funcionament electrònic del sector públic. 2.2. La potestat sancionadora i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.

Equip docent:

David Casado Llamas. Funcionari del Cos Superior d’Administració General del Govern de les Illes Balears.


Destinataris / requisits:

Destinataris: Personal al servei dels ajuntaments dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi
activitats en la tramitació i en la gestió dels expedients administratius.

Requisits: Coneixement de la normativa bàsica sobre procediment administratiu.

Criteris d'avaluació:

Entrega i superació d'exercicis tipus tests/qüestionaris, casos pràctics i participació obligatòria en fòrums i espais de debat i reflexió.

Altres dades:

Data inici i finalització:

De dia 13 d’abril a 18 de maig de 2020.


Data límit d'inscripció:

9 d'abril de 2020 o fins esgotar les places oferides


Informació relacionada