Curs en línia: Autodesk Revit Architecture (nivell bàsic)

Durada

30 hores. L’alumne/a que superi el curs, de manera voluntària, pot completar una activitat tipus projecte final augmentant la seva dedicació lectiva en la certificació a 40 hores.

Modalitat

Es treballarà en línia a través de la plataforma Moodle (30 hores) amb treball a distància, voluntari, fora de l’aula (10 hores).

Acreditació

Realització amb aprofitament

Objectius

L’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic bàsic amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Bloc de continguts

Mòdul 1 Introducció ajustos previs i interfície
Mòdul 2 Comportament dels elements a Revit
Mòdul 3 Inici d'un projecte
Mòdul 4 Creació d'un emplaçament
Mòdul 5 Visualització 2D
Mòdul 6 Vistes de projecte
Mòdul 7 Famílies carregables 
Mòdul 8 Elements constructius I
Mòdul 9 Jerarquia de visualització 
Mòdul 10 Elements constructius II
Mòdul 11 Anotació en vistes i plans
Mòdul 12 Plans 

Equip docent

Rubén Ocete Expósito. Arquitecte tècnic. BIM Manager

Destinataris i requisits

Responsables tècnics en l'àmbit de la gestió, redacció i contractació de projectes, execució d'obres i/o manteniment d'equipaments i instal·lacions municipals.

Requeriments: Durant l’acció formativa es facilitarà l’accés a un entorn de proves de l’aplicació, perquè l’alumne/a pugui completar les proves avaluadores de cada mòdul. 

Criteris d'avaluació

Compleix amb els requisits establerts: 

A la part en línia (plataforma Moodle): 
Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant el lliurament i la superació de les activitats o exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics, etc. 
Per a la superació de les activitats avaluadores, l'alumne/a disposa: 
- De material didàctic de consulta i de la visualització de vídeos explicatius sobre els continguts de cada mòdul. 
- L'alumnat tindrà el suport de l'equip docent a través de tutories actives a través de les eines pròpies de fòrum de la plataforma e-learning, a més que el curs incorpora diverses tutories grupals (voluntàries) per videoconferència, sincrònica, per aclarir dubtes o aprofundir en els conceptes treballats.

Tasques fora de l’aula
Després, les persones que hagin complit amb els requisits del curs, de manera voluntària, poden optar a una certificació de realització amb aprofitament de 10 hores més (total 40 hores), enviant un treball d’avaluació que superi els criteris i procediments establerts per l’equip docent de l’acció formativa (data límit d’entrega dia 04 de juny de 2023).

Altres dades

Inici i finalització (Moodle) de dia 17 d’abril a 28 de maig

Inscripció

Finalitza dia 12 d’abril de 2023


Informació relacionada